odmowa odszkodowania, nie chce wypłacić odszkodowanie

Czasami spotykamy się z przekonaniem klientów, że wykupiona ochrona ubezpieczeniowa zwalnia ich z odpowiedzialności w każdym przypadku. Niestety to błędne założenie może doprowadzić do sytuacji, w której mimo zaistniałej szkody, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Powinniśmy mieć świadomość, że Ubezpieczyciel zabezpieczając się przed wyłudzeniami lub przejęciem odpowiedzialności za zachowania skrajnie nierozsądne czy niezgodne z prawem, zawiera w umowie szereg wyłączeń. Wyłączenia określają zdarzenia, za skutki których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Znajdziemy je w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Gdyby poszczególne zapisy umowy ubezpieczeniowej budziły Państwa wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Pomożemy wyjaśnić wszelkie wątpliwe kwestie.

Wyłączenia

Zazwyczaj w umowach spotykamy następujące wyłączenia następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek:

 • umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;
 • uszkodzeń ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego;
 • chorób, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;
 • działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek a także aktów terroru;
 • prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, chyba ze brak wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;
 • jazdy rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej;
 • choroby zawodowej, choroby psychicznej;
 • wad wrodzonych i ich następstw (z wyjątkami);
 • zawału serca lub udaru mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • wyczynowego uprawiania sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu;
 • uprawiania sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;
 • nawykowego zwichnięcia;
 • wykonywania profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;
 • Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanych z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;
 • pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
 • odpadów radioaktywnych bądź materiałów wybuchowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy do zdarzenia powstałego w następstwie lub w związku z materiałami wybuchowymi wykorzystywanymi do zajęć lekcyjnych;
 • operacji wtórnej.

Również w przypadku wykupienia dodatkowych opcji z rozszerzoną ochroną w umowie znajdują się również wykluczenia, z którymi należy się zapoznać.

Ponadto przeważnie Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 • doznany ból, cierpienie fizyczne;
 • koszty dojazdów do placówek medycznych przez Ubezpieczonego, zakupu leków oraz kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem dokumentacji medycznej;
 • koszty w niezdolności do nauki lub pracy w  przypadku stwierdzenia, iż w czasie niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na zajęcia lekcyjne lub wykonywał pracę zawodową.
 

NASTĘPNY

Kategoria
Ubezpieczenie NNW szkolne
Tagi
, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *