Kto powinien posiadać ubezpieczenie Kadr i Płac?

Ubezpieczenie OC kadr i płac powinien posiadać każdy, kto wykonuje czynności związane z obsługą kadr i płac. To ważne, bowiem obowiązkowe ubezpieczenie OC w ustalonym przez ustawodawcę zakresie nie obejmuje błędów związanych z tym rodzajem pracy.

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Jaki czynności obejmuje ochroną ubezpieczenie OC kadr i płac?

  • obliczania wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywania w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składania wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składania wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • obliczania kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenia korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Ubezpieczenie OC kadr i płac jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Możesz w zależności od swoich potrzeb, zapewnić sobie ochronę na wypadek błędu, jaki może zdarzyć się podczas wykonywania czynności zawodowych.