Kto powinien posiadać ubezpieczenie Kadr i Płac?

Ubezpieczenie OC kadr i płac powinien posiadać każdy, kto wykonuje czynności związane z obsługą kadr i płac. To ważne, bowiem obowiązkowe ubezpieczenie OC w ustalonym przez ustawodawcę zakresie nie obejmuje błędów związanych z tym rodzajem pracy.

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Jaki czynności obejmuje ochroną ubezpieczenie OC kadr i płac?

  • obliczania wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywania w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składania wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składania wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • obliczania kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenia korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Ubezpieczenie OC kadr i płac jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Możesz w zależności od swoich potrzeb, zapewnić sobie ochronę na wypadek błędu, jaki może zdarzyć się podczas wykonywania czynności zawodowych.

Jeśli sporządzasz deklaracje podatkowe, czyli wykonujesz tzw. czynności doradztwa podatkowego, uzupełnij obowiązkową polisę o ubezpieczenie Czynności Doradztwa Podatkowego.

Sprawdź

Nie wykonujesz obsługi płac i kadr ani czynności doradztwa podatkowego? Wystarczy Tobie obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego.

Sprawdź