Wymagana przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, informacja o dystrybutorze

WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-854), przy ul. Mostowa 23/19, to agent ubezpieczeniowy wpisany do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11208379/A.
Rejestr jest dostępny pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl
(aby sprawdzić nas w rejestrze, zaznacz, że szukasz agenta ubezpieczeniowego, podmiotu gospodarczego, wpisz naszą nazwę [Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń] i np. numer KRS 000409080)

WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń działa w imieniu wielu zakładów ubezpieczeń. Ich listę wraz z pełnomocnictwami znajdziesz na stronie „Pełnomocnictwa”. W załączniku „Upoważnienia pracowników” znajdziesz upoważnienia osób wykonujących czynności agencyjne do działania w imieniu WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń.
WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń nie posiada żadnych akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń.
Zakłady ubezpieczeń nie posiadają żadnych udziałów w WielkoPolskim Serwisie Ubezpieczeń.
Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń uzyskuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, wypłacane przez zakłady ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne uwzględnione w kwocie składki. Wysokość prowizji wyrażona jako procentowa część składki i u różnych ubezpieczycieli może być zróżnicowana.
WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń nie pobiera żadnego honorarium płaconego bezpośrednio przez klienta.

Reklamacje, skargi i pozasądowe rozwiązywanie sporów

Poniżej informujemy Cię, co możesz zrobić, gdy jesteś niezadowolony ze świadczonej przez nas usługi. Informację o możliwości złożenia skargi do ubezpieczyciela znajdziesz także w materiałach przygotowanych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń, które przekażemy Ci przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Reklamacje osób fizycznych

WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń jest podmiotem rynku finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
W związku z tym, jeśli jesteś naszym klientem – osobą fizyczną, masz prawo złożyć reklamację w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamację możesz złożyć:
  • pisemnie – osobiście w siedzibie WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń albo przesyłką pocztową (w rozumieniu Ustawy Prawo pocztowe) na adres ul. Mostowa 23/19 61-854 Poznań,
  • ustnie – telefonicznie pod numerem 607333126, 661333135 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń
  • elektronicznie – mailowo na adres: biuro@wpsu.pl

Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni. Przekażemy Ci jednak wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź mailem, poinformuj nas o tym.

Reklamacje osób prawnych

Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń do WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń jako do agenta ubezpieczeniowego, reklamację w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową możesz złożyć również jeśli jesteś naszym klientem, będącym osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej.
Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni. Przekażemy Ci jednak wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia niebędące reklamacją lub jesteś klientem, któremu nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, możesz do nas wnieść skargę.
Rozpatrzymy ją nie później niż w terminie 30 dni i udzielimy na nią pisemnej odpowiedzi.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

Ponadto informujemy, że w przypadku umów zawieranych przez Internet, jeśli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów. Dokonasz tego za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platformy ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z WielkoPolskim Serwisem Ubezpieczeń jest następujący: biuro@wpsu.pl