Kto powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego?

Polisa OC biura rachunkowego jest prawnie obligatoryjnym warunkiem wykonywania działalności, polegającej na prowadzeniu przez biuro ksiąg rachunkowych. Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną biura za szkody powstałe w wyniku prowadzenia takiej formy działalności. Jeśli zatem prowadzisz księgi rachunkowe, oblicz składkę obowiązkowego ubezpieczenia i wybierz najlepszy wariant dla Twojego biura.

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Rozporządzenie MF

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego skonstruowane jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616) – pobierz.

Zakres obowiązkowej polisy OC biura rachunkowego

Obowiązkowa polisa OC biura rachunkowego, zgodnie z Rozporządzeniem opiewa na sumę gwarancyjną w wysokości 10.000 EUR na każde zdarzenie. Oznacza to, że ubezpieczone biuro otrzyma maksymalnie 10.000 EUR (w zależności od rozmiarów zdarzenia) za pojedyncze zdarzenie, które wygenerowało szkodę. Odpowiedz sobie na pytanie, czy ta kwota jest wystarczająca, dla szkód, jakie może wygenerować Twoje biuro? W jaki sposób to ustalić? Oszacuj, jakie koszty poniesie biuro, gdy w wyniku błędu szkodę poniesie Twój największy klient.

Polisa OC biura rachunkowego obejmuje:

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Jeśli biuro rachunkowe  świadczy inne usługi, poza wymienionymi wyżej, koniecznie uzupełnij zakres ochrony.