split payment

Kiedy split payment?

Obowiązująca od 2018 roku zmiana prawna, dotycząca mechanizmu podzielnej płatności ( MPP ) za towary i usługi, objęte podatkiem VAT przechodzi przez określone etapy realizacji. W pierwszym roku funkcjonowania stosowanie split payment miało charakter dobrowolny. Od 1 listopada 2019 roku metoda ta stała się obowiązkowa dla wybranych 150 grup towarów i usług, należących do branż szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe.

Kiedy obowiązkowy split payment?

Obowiązek dotyczy wyłącznie transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł dokonywanej pomiędzy firmami. Wśród obligatoryjnych rozwiązań pojawił się także obowiązek informowania na fakturze o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Niestosowanie obowiązku ustawowego w zakresie split paymentu skutkować będzie dla przedsiębiorców karami wysokości 30% VAT wykazanego na fakturze. Urząd będzie mógł zastosować także grzywny oraz solidarną odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy.

Czy można płacić split payment, jeśli nie ma pewności?

Obecnie, aby ułatwić stosowanie przepisów o MPP, które w praktyce bywają kłopotliwe, sprzedawca może oznaczać wszystkie faktury jako MPP. Nabywca natomiast może płacić split payment niezależnie od tego, czy faktura jest oznaczona czy nie.

Nowy JPK_VAT

1 kwietnia 2020 roku split payment wejdzie w kolejną fazę regulacji. Zacznie bowiem wówczas obowiązywać nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W części ewidencyjnej trzeba będzie wskazać, które faktury rzeczywiście obowiązuje mechanizm podzielnej płatności. Powstanie zatem konieczność dokładnej analizy każdej transakcji. Dobrowolność oznaczania faktur MPP, która do tej pory miała stanowić ułatwienie, może być wówczas traktowana jako błąd w JPK.

Czy opłacając polisę stosujemy mechanizm podzielnej płatności?

Polisa ubezpieczeniowa bez względu na to, czy jest opłacana jednorazowo czy ratalnie nie powinna być regulowana za pomocą mechanizmu split payment. Kwota składki ubezpieczeniowej nie jest bowiem opodatkowana i nie trzeba jej rozbijać na kwotę netto i VAT. Przelewu za ubezpieczenie dokonujemy zatem standardowo.

 
Czytaj kolejny

obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego

Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego?

Kwestia wyboru odpowiedniego ubezpieczenia dla biura rachunkowego jest w zasadzie kwestią ustalenia, w którym fragmencie działalności biura pomyłka lub celowe szkodliwe działanie, będzie generować duże koszty. Priorytetem wydaje się zatem określenie potencjalnego ryzyka, na jakie narażone jest biuro.

Jakie czynniki kształtują poziom ryzyka?

Ustalając poziom ryzyka, właściciel biura rachunkowego powinien wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 • Jakie prace wykonują de facto pracownicy biura? Czy biuro prowadzi wyłącznie księgi rachunkowe, sporządza sprawozdania rachunkowe? Może prowadzi również księgi podatkowe i sporządza deklaracje lub oblicza wynagrodzenia, prowadzi dokumentację pracowniczą?
 • Ilu klientów obsługuje biuro? Czy są duże podmioty?
 • Czy biuro zleca wykonywanie prac innym biurom na podstawie umowy o współpracę?
 • Jak duże ilości dokumentów gromadzi biuro? Jak duży problem stanowiłby ich odtworzenie?
 • Ilu pracowników zatrudnia biuro rachunkowe? Jaki jest poziom zaufania do rzetelności zatrudnionych osób? Czy zdarzają się pomyłki lub zaniechania w wykonywaniu czynności zawodowych?
 • Jak kształtują się relacje z klientami? Czy zdarzają się opóźnienia w dostarczaniu dokumentów? Czy występują utrudnienia w komunikacji z klientem?

Ubezpieczenie obowiązkowe biura rachunkowego

W przypadku wykonywania przez biuro rachunkowe działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych kwestię ubezpieczenia rozwiązał ustawodawca, nakładając na nie obowiązek ubezpieczenia OC. Jeśli więc biuro wykonuje czynności księgowe, określone konkretnie przez Ustawę o rachunkowości, powinno wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeśli jednak biuro nie wykonuje określonych w Ustawie prac, nie ma obowiązku wykupu ubezpieczenia.
Zakres i sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia biura rachunkowego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku. Minimalna suma ubezpieczenia, na jaką powinno ubezpieczyć się biuro wynosi 10 000 Euro na każde zdarzenie. Czy jest to suma wystarczająca? Odpowiedź powinniśmy uzależnić od indywidualnej oceny poziomu ryzyka, na jakie naraża biuro ewentualna szkoda.

Nadwyżkowe ubezpieczenie biura rachunkowego

Jeśli właściciel biura uzna, iż 10 000 Euro nie wystarczy na pokrycie ewentualnych kosztów, jakie może wygenerować szkoda u największego klienta biura, może zwiększyć sumę gwarancyjną. Wybiera wówczas opcję ubezpieczenia nadwyżkowego, w którym określa, jaka suma ubezpieczenia będzie dla niego optymalna.

Dobrowolne ubezpieczenie biura rachunkowego

Przeważnie biura rachunkowe poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wykonują także czynności związane z doradztwem podatkowym lub obsługą kadr i płac. W tym przypadku obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego nie chroni przed błędami popełnionymi w opisanym wyżej zakresie. Obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego dotyczy wyłącznie szkód, powstałych podczas wykonywania prac z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszelkie pozostałe prace nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli więc istnieje konkretne ryzyko popełnienia błędu podczas wykonywania czynności z zakresu doradztwa podatkowego lub obsługi kadr i płac, warto wybrać dobrowolne ubezpieczenie biura rachunkowego.

Klauzula za zniszczone dokumenty

Ubezpieczenie dla biura rachunkowego można dodatkowo rozszerzyć o klauzulę rozciągającą ochronę także na szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty dokumentów powierzonych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Czy warto wybrać tę opcję ubezpieczenia? Wyobraźmy sobie scenariusz, jak wyglądałoby odtworzenie dokumentacji, która na przykład ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru czy kradzieży. Jak duże koszty może wygenerować wówczas odtworzenie powierzonej dokumentacji?

Klauzula za szkody, wyrządzone przez podwykonawców

Jeśli biuro zatrudnia na podstawie umowy o współpracę inne biura do realizacji czynności księgowych, powinno rozważyć rozszerzenie ubezpieczenia o odpowiednią klauzulę.

Lepiej w jednej polisie

Na rynku ubezpieczeń właściwie dostępne są wszystkie opisane wyżej rozwiązania. Rekomendujemy jednak wybór takiej konstrukcji ubezpieczenia, która pozwoli na ujęcie wybranego przez nas kształtu ochrony na jednej polisie. Jest to rozwiązanie mniej kłopotliwe i bardziej oszczędne.

 
Czytaj kolejny

ubezpieczenie nnw

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków co do zasady ma stanowić wsparcie finansowe dla rodziny w przypadku naszej śmierci. Stanowi także zabezpieczenie dla nas samych w przypadku, gdy doznamy trwałego uszczerbku lub rozstroju zdrowia.

Na jaką sumę się ubezpieczyć?

Zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia, warto przemyśleć kwestię wyboru wysokości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW zwykle wymaga określenia sumę ubezpieczenia z tytułu:

 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego uszczerbku doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Jaka suma w przypadku śmierci ubezpieczonego?

W przypadku ustalania wysokości sumy ubezpieczenia wypłacanej z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku powinna to być kwota, która zapewni bezpieczeństwo finansowe naszym najbliższym po nagłej stracie członka rodziny. Jak taką sumę określić? Nie ma określonej reguły, która wskazywałaby nam jaką sumę wybrać. Przy wyborze w pierwszej kolejności możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy jedynym żywicielem rodziny i ile osób mamy na utrzymaniu. Jest to bardzo ważne biorąc pod uwagę, jak nasi najbliżsi poradzą sobie finansowo po niespodziewanej stracie.

Na jaki czas zabezpieczyć bliskich?

Jeśli określimy już w jakim stopniu funkcjonowanie naszej rodziny uzależnione jest od naszych zarobków, powinniśmy ustalić na jaki okres w przypadku naszej śmierci chcielibyśmy zabezpieczyć swoich najbliższych. Zaleca się, aby suma ubezpieczenia odpowiadała minimum trzykrotności naszej rocznej sumy zarobków.

Przykład:
Nasze miesięczne wynagrodzenie netto: 4000 zł
Roczne wynagrodzenia: 12 x 4000 zł = 40.000 zł
Trzykrotność rocznego wynagrodzenia: 3 x 40.000 zł = 120.000 zł

Wynika to z faktu, że przyjmuje się, że tyle przeciętnie potrzebuje człowiek na pogodzenie się ze stratą osoby bliskiej. Jest to czas który potrzebujemy na reorganizacje naszego dotychczasowego życia, na pogodzenie się z nową sytuacją. Niemniej jednak wybór sumy ubezpieczenia stanowi indywidualny wybór. Może to być suma dużo wyższa od zalecanej lub też niższa, jeśli nasza sytuacja finansowa nie pozwala nam na zakup droższej polisy.

Jaka suma w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu?

W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wysokość odszkodowania uzależniona jest nie tylko od wybranej przez nas sumy ubezpieczenia, ale również od stopnia uszczerbku jakiego doznaliśmy.
Zwykle Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia w których wypłata odszkodowania stanowi iloczyn określonego przez lekarza orzecznika trwałego uszczerbku i sumy ubezpieczenia wybranej na polisie.

Przykład:
Uraz: złamanie nogi
Procent trwałego uszczerbku określony przez lekarza orzecznika: 3 %
Suma ubezpieczenia: 100.000 zł
Kwota odszkodowania: 100.000 zł x 3% = 3000 zł

Na rynku Ubezpieczeniowym spotkać można również propozycje ubezpieczenia NNW, w których mamy z góry określony procent uszczerbku za dane zdarzenie. Dane takie znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Nie kupujmy zatem ubezpieczeń NNW „na szybko” , niech to będzie naprawdę świadomy wybór, który zapewni spokój nam samym jak i naszej rodzinie.

ubezpieczenie samochodów służbowych

Ubezpieczenie samochodów firmowych

Ubezpieczenie flotowe to ubezpieczenie komunikacyjne, obejmujące ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy należące do firmy. Ubezpieczenie samochodów firmowych zawarte w jednej polisie jest rozwiązaniem polecanym firmom, które posiadają wiele pojazdów. Kontrola nad wszystkimi terminami kończących się polis jest bowiem dość kłopotliwa w realizacji. Ponadto przy każdej kończącej się polisie, powinniśmy dodatkowo wygospodarować czas na poszukiwanie najkorzystniejszych dla nas propozycji ubezpieczenia. Firmy, które decydują się na zawarcie ubezpieczenie flotowego mają możliwość negocjacji warunków ubezpieczenia z Towarzystwem, co nierzadko wiąże się ze sporymi oszczędnościami. Ubezpieczenie flotowe jest umową roczną i wymaga corocznych negocjacji z Towarzystwem.

Dla kogo ubezpieczenie samochodów firmowych?

Ubezpieczenie flotowe kierowane jest nie tylko dla dużych firm, ale również do tych przedsiębiorstw, które posiadają już 5 pojazdów firmowych. Ochrona ta stanowi kompleksową propozycję ubezpieczenia dostosowaną do indywidualnych bieżących potrzeb firmy. W zakresie możemy wybrać nie tylko OC ale również Autocasco, NNW, Zieloną Kartę czy też Assistance.

Co zyskujemy?

Zawierając ubezpieczenie flotowe otrzymujemy od Towarzystwa informację o wysokości składki za każdy pojedynczy pojazd. Otrzymujemy zatem gwarancję, że jeśli w ciągu najbliższego roku wyrządzimy szkodę komunikacyjną,  to składki na pozostałe pojazdy w trakcie trwania polisy flotowej nie zmienią się.

Czy za wszystkie samochody firmowe płacimy z góry?

Decydując się na ubezpieczenie flotowe nie musimy obawiać się jednorazowej płatności za wszystkie pojazdy z góry. Składki opłacamy zgodnie z terminami kończących się ubezpieczeń na poszczególne pojazdy.

szkody przez firmę

Spowodowanie szkody przez firmę

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści, ale może również generować ryzyko związane z odpowiedzialnością firmy wobec osób trzecich. Istnieją rodzaje działalności, charakteryzujące się szczególnie wysokim prawdopodobieństwem spowodowania szkody przez firmę.

Jakie rodzaje szkody mogą być spowodowane przez firmę?

Szkody wyrządzone pracownikom firmy, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy są najczęstszą formą szkód, za jakie odpowiedzialność ponosi pracodawca. Nie ma znaczenia tutaj forma zatrudnienia i specyfika działalności. Istnieją jednak przedsiębiorstwa, w których pracownicy bardziej narażeni są na ryzyko uszczerbku. Mam tu na myśli firmy budowlane, transportowe, firmy, w których pracownicy wykonują pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym czy obsługą urządzeń przemysłowych.


Szkody powstałe, jako efekt uboczny wykonywanej pracy. Przykładem mogą być uszkodzenia wskutek wibracji urządzeń stosowanych przez firmy budowlane.


Szkody powstałe w mieniu ruchomym, powierzonym w celu wykonania usługi. To szkody, na jakie narażone są najczęściej warsztaty, firmy samochodowe, pralnie, wszelkiego rodzaju serwisy.

Szkody mogą powstawać także w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez firmę. To ryzyko dotyczy głównie magazynów, szatni a więc firm przechowujących rzeczy swoich klientów.

Jak zabezpieczyć się na wypadek spowodowania szkody przez firmę?

Do efektywnych narzędzi zabezpieczania firmy przed ryzykiem start, spowodowanych wyrządzeniem szkody osobie trzeciej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli ubezpieczenie OC firmy. Kluczowe znaczenie ma tutaj optymalnie dostosowanie ubezpieczenia do specyfiki działalności firmy. Słusznym stwierdzeniem będzie zatem jeśli ubezpieczenie OC firmy określimy jako ryzyko szyte na miarę. Na rynku znajdziemy wiele rozwiązań zabezpieczających firmę pod tym kątem. Jednak zakresy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń mogą się różnić. Ma to szczególne znaczenie, bowiem nawet małe odstępstwa mogą tu okazać się kluczowe dla zabezpieczenia działalności firmy. Podstawą wyboru odpowiedniego zakresu ubezpieczenia OC firmy jest określenie jak największej ilości zdarzeń, w których firma może stać się sprawcą szkody. Pozwoli to na indywidualne dostosowanie ubezpieczenia do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także do ubezpieczenia OC firmy wiele dodatkowych klauzul rozszerzających zakres odpowiedzialności.

Uświadom sobie ryzyko

Uświadomienie ryzyka, jakie niosą za sobą czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności pozwala na wybór optymalnego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy.

suma ubezpieczenia mienia

Jaka suma ubezpieczenia mienia?

Plus, minus …

Decydując się na objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku firmy, bez względu na to czy będą to maszyny, wyposażenie biura czy też sam budynek usłyszymy pytanie, na które będziemy musieli odpowiedzieć – jaka jest wartość mienia które chcemy ubezpieczyć? Jeśli w tym momencie w głowie pojawia się odpowiedź „ może, raczej, chyba …”, to pewne jest tylko to, że w przyszłości może czekać nas duże rozczarowanie. Często popełnianym błędem przy zawieraniu ubezpieczenia jest nieprecyzyjnie określona suma ubezpieczenia mienia, czyli wartości składnika majątku jaki chcemy objąć ochroną.

Niedoubezpieczenie

Jakie mogą być konsekwencje nieprzemyślanej i niezgodnej ze stanem faktycznym odpowiedzi? W takiej sytuacji może pojawić się tzw. „niedoubezpieczenie” lub też zawyżenie sumy ubezpieczenia. Skutki popełnionego błędu odczujemy jednak dopiero w sytuacji kiedy przyjdzie do wypłaty odszkodowania po zaistniałej szkodzie. Rozważmy dwie sytuacje.

Zawyżenie wartości majątku firmy

Polisa wystawiana jest na sumę ubezpieczenie wyższą niż faktycznie wart jest nasz ubezpieczany majątek. Co osiągniemy? Zapłacimy wyższą składkę za ubezpieczenie, a Towarzystwo w przypadku szkody i tak wypłaci odszkodowanie w kwocie faktycznej wartości majątku.

Zaniżenie wartości majątku firmy

Polisa wystawiana jest na sumę ubezpieczenia niższą niż faktycznie wart jest nasz ubezpieczany majątek. Co osiągniemy? Zapłacimy niższą składkę za ubezpieczenie, jednak w przypadku szkody Towarzystwo może zastosować zasadę „proporcji przy niedoubezpieczeniu”.
Zasada proporcji przy niedoubezpieczeniu polega na obniżeniu wypłacanego odszkodowania w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana w polisie suma ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia.

Przykład zasady proporcji

Przedmiot ubezpieczenia: maszyna
Wartość zakupu takiej samej nowej maszyny: 300.000 zł
Wartość maszyny określona na polisie: 150.000 zł
Szkoda zostaje wyceniona na kwotę 120.000 zł

Towarzystwo w przypadku zastosowania zasady proporcji niedoubezpieczenia wypłaci odszkodowanie w kwocie niższej od wartości szkody czyli 60.000 zł.
150.000 zł/300.000 zł = ½ tj. 50% wartość przedmiotu ubezpieczenia została zaniżona o 50%.
120.000 zł x 50% = 60.000 zł wysokość odszkodowania zostaje zaniżona o 50%.

nowelizacja ustawy ubezpieczenie oc zawodowe

Zmiany przepisów 2019/2020

Zmieniające się stale przepisy prawne nie stanowią dla księgowych zachęcającej lektury. Niemniej nasi klienci muszą na bieżąco reagować na wszelkie zmiany przepisów. Wychodząc na przeciw potrzebie właściwego doinformowania, polecamy zamieszczone poniżej opracowanie zmian prawnych, jakie przygotowało Biuro Rachunkowe „DS” Dariusz Smoleński.

Indywidualne Konta Podatkowe

Od 01.01.2020 r. planuje się wprowadzenie Indywidualnych Kont Podatkowych. Jest to krok w kierunku którego poszedł ZUS w 2018 roku. Zgodnie z założeniem wszystkie podatki opłacać będziemy na jedno – nasze własne konto w US. Nie będzie  konieczności oznaczania właściwego podatku i wyboru właściwego konta. Numery indywidualnych kont będą natomiast udostępnione przez Wasze urzędy Skarbowe. Zawierać będą sumę kontrolną, numer identyfikacji podatkowej oraz numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku. Analogicznie jak w ZUS, wpłaty trafiające na indywidualne konta, w pierwszej kolejności zaliczane będą na poczet najstarszych zaległości, jeśli takowe są.

Biała lista podatników VAT

Od 01.09.2019 r. zacznie obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Jest to wykaz podatników zarejestrowanych, wyrejestrowanych i wykreślonych oraz takich którym odmówiono rejestracji do VAT. Wykaz ten ma pozwolić skuteczniej weryfikować kontrahentów, z którymi współpracujemy i określić to, czy mamy do czynienia z uczciwym przedsiębiorcą. Wykaz przedstawiać będzie następujące istotne dla nas informacje: status VAT oraz numer zgłoszonego rachunku bankowego. Listę prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa na stronach aktualnej CEiDG.

Sankcje

Trzeba zapamiętać, że weryfikacja rachunków bankowych (jak uporządkowanie własnych danych przed 1.09.2019 r.) będzie bardzo istotna w kontekście zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.  Od dnia 01.01.2020 r. bowiem w przypadku opłacenia faktury na kwotę powyżej 15 tys. zł, na konto, które nie jest zgłoszone w białej liście, nie możesz zaliczyć faktury do kosztów. Ponadto  poniesiesz ryzyko solidarnie z kontrahentem za jego zobowiązania podatkowe. Kary są zatem bardzo poważne. Jeżeli już dokonasz przelewu na niewłaściwe konto, masz 3 dni, aby powiadomić właściwy Urząd Skarbowy dla sprzedawcy i uniknąć sankcji.

Zwolnienia z VAT

Od 01.09.2019 r. zwiększa się katalog przedsiębiorców, którzy nie będą mogli korzystać ze zwolnienia VAT na podstawie art. 113 ust 1 i 9, a obowiązkowi rejestracji do VAT od tej daty podlegają:
✔️ przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe i dokonujący sprzedaży preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów i wyrobów elektronicznych oraz optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego, a także sprzedawcy silników, pomp i turbin (PKWiU 28).
W przypadku sprzedaży ww. towarów w sklepach lokalnych, podatnik nie traci prawa do zwolnienia z VAT.
✔️ przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży hurtowo i detalicznie (niezależnie od formy sprzedaży stacjonarnie czy przez internet) części do motocykli oraz pojazdów samochodowych.

Nowa Matryca stawek VAT

Nowa Matryca stawek VAT. Od 01.01.2020 r. obowiązywać będzie nowa matryca stawek VAT, która służyć ma uproszczeniu stosowania właściwych stawek VAT. Wprowadzony zostanie WIS – wiążąca informacja stawkowa, która w założeniu ma dać podatnikom większą pewność w stosowaniu właściwych stawek VAT. Zmiany stawek VAT obejmą:

 • owoce tropikalne,
 • pieczywo,
 • zupy,
 • musztardy i przyprawy przetworzone,
 • produkty dla niemowląt takie jak np. żywność, smoczki, pieluszki,
 • foteliki samochodowe,
 • art. higieniczne,
 • e-booki i e-prasę (te dwa ostatnie produkty zmiany czekają już od 1.11.2019 r.).

Obowiązkowy Split Payment

Obowiązkowy Split Payment przesunięto z 01.09.2019 r. na 01.11.2019 r. Przypominamy, że obowiązkowy Split Payment (albo też MPP – metoda podzielonej płatności) dotyczyć będzie produktów i usług obecnie objętych odwrotnym obciążeniem. Pełen wykaz towarów i usług znajdziecie w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Przypominamy również, że obowiązkowy Split Payment będzie dotyczyć wymienionych w załączniku nr 15 towarów i usług, kiedy kwota na fakturze przekroczy 15 tys. zł. Poniżej nie ma takiego obowiązku. ALE! Należy pamiętać, że płacąc w formie tradycyjnej, poniżej tej granicznej kwoty, niestety odpowiadamy solidarnie za zobowiązania podatkowe naszego kontrahenta. Jest to bardzo istotny fakt, który zapewne „dla bezpieczeństwa” zobliguje mimo wszystko i wszystkich do płacenia jednak w tej, MPP formie.

autor: Dariusz Smoleński, opracowanie dostępne tutaj

 
Czytaj kolejny

ubezpieczenia oc zawodowe ubezpieczenia dla księgowych ubezpieczenia dla biur rachunkowych ubezpieczenia dla biur usług płatniczych ubezpieczenia dla funkcjonariuszy publicznych ubezpieczenia dla rzeczoznawców

Czynności doradztwa podatkowego

Biuro rachunkowe może wykonywać czynności doradztwa podatkowego związane z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych bez konieczności posiadania uprawnień doradcy. Ustawa deregulacyjna podzieliła zakres kompetencji, jakie pozostały na wyłączność licencjonowanych doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów czy biegłych rewidentów.

Na czym polega różnica?

W gestii tych podmiotów ustalono możliwość udzielania porad, opinii, wyjaśnień na zlecenie klientów w zakresie obowiązków podatkowych. Ponadto podmioty licencjonowane mogą również reprezentować swoich klientów przed organami administracji publicznej. Biuro rachunkowe natomiast może bez przeszkód prowadzić w imieniu swoich klientów księgi podatkowe oraz inne ewidencje, opracowywane w celach podatkowych. W tym zakresie biuro rachunkowe może także na podstawie pełnomocnictwa klienta sporządzać i podpisywać zeznania i deklaracje podatkowe. Czynności te nie wymagają certyfikatu. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego wyklucza prowadzenie biura rachunkowego lub wykonywanie zawodu księgowego. Podstawową różnicą oddzielającą wykonywanie czynności podatkowych od doradztwa podatkowego wydaje się możliwość udzielania porad czy opracowywania opinii pod kątem optymalizacji rozliczeń podatkowych. Ta kompetencja wyraźnie zarezerwowana jest dla doradców podatkowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności doradztwa podatkowego.

Prowadząc biuro rachunkowe, zobowiązany jesteś do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura. Zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego nie obejmuje jednak czynności doradztwa podatkowego. To oznacza, że jeśli biuro rachunkowe popełni błąd w zakresie na przykład prowadzenia ksiąg podatkowych, to mimo opłacanego ubezpieczenia, szkody wobec klienta będzie musiało pokryć z własnych środków. Wypracowane przez nas rozwiązanie umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem także ochrony dla czynności doradztwa podatkowego. W ten sposób biuro rachunkowe zabezpiecza w pełni swój interes.

 
Czytaj kolejny

ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu od zapominalstwa

Na rynku ubezpieczeń pojawiło się nowe ciekawe rozwiązanie – ubezpieczenie domu od wszelkiego zapominalstwa. Ucieszy ono szczególnie właścicieli i najemców mieszkań czy domów. Poza standardową ochroną ubezpieczeniową zapewnia bowiem także wypłatę odszkodowania wówczas, gdy do powstania szkody przyczyni się nasze zapominalstwo.

Co to oznacza?

Konkretnie Ubezpieczyciel ma tu na myśli sytuację, która przydarza się statystycznie niejednokrotnie każdemu z nas . Przypominacie sobie państwo moment, kiedy podczas porannej drogi do pracy zastanawiamy się, czy zamknęliśmy drzwi i okna w domu? No właśnie. Do tej pory, jeśli wydarzyłaby się szkoda – na przykład przez otwarte drzwi wszedłby zachęcony złodziej i okradłby nasze mieszkanie – ubezpieczyciel nie wypłaciłby odszkodowania. Również gdyby przez otwarte okna do mieszkania wlałyby się strugi ulewnego deszczu i zniszczyły parkiet pod oknem – ubezpieczyciel odmówiłby pokrycia kosztów szkody.  Tymczasem przecież często wychodząc z domu, pozostawiamy otwarte okna i nie zawsze jest to kwestia nieuważności. W większości przypadków nie chcemy po prostu wracać do niewywietrzonego mieszania.  Dlatego podczas naszej nieobecności okna często bywają uchylone lub otwarte.

Ukłon w stronę naszych przyzwyczajeń

Stąd w ubezpieczeniu domu i mieszkania pojawiły się rozwiązania wychodzące naprzeciw naszym nawykom. Ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność za niezamknięte okna lub drzwi, jeśli w ich wyniku nastąpią szkody kradzieżowe i zalaniowe. Jeśli zatem z przyzwyczajenia i przekonania zostawiamy otwarte okna w domu czy mieszkaniu, warto rozważyć  wybór ubezpieczenia bardziej dostosowanego do naszych potrzeb. Rozważmy również wybór takiego rozwiązania ubezpieczeniowego, jeśli w przeszłości zdarzało nam się zapominać o zamykaniu drzwi do mieszkania lub zwyczajnie bywamy roztargnieni.

Przykład z życia wzięty

W jaki sposób otwarte okno może przyczynić się do poważnej szkody zalaniowej? Wydawałoby się, że zalanie mogłoby w tym przypadku spowodować  oberwanie chmury czy spektakularna nawałnica.  Okazuje się jednak, że wystarczy, aby deszcz padał wystarczająco długo. Przypadek taki odnotowano w Legionowie w 2014 roku.  W godzinach popołudniowych strażacy z JRG Legionowo otrzymali informacje o zalaniu. Na miejscu okazało się, że przyczyną zalania nie był odkręcony kran, jak podejrzewali mieszkańcy lecz strugi deszczu, które dostały się do jednego z mieszkań przez pozostawione otwarte okno balkonowe. Deszcz zniszczył nie tylko mieszkanie, do którego swobodnie wpadał ale również zalał mieszkania poniżej.

 
Czytaj kolejny

ubezpieczenie oc, polisa oc, ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych nie jest zatem jego elementem. Obowiązkowa ochrona nie dotyczy czynności polegających na obliczaniu:

 • wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;
 • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świad­czeń Pracowniczych,
 • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów;
 • kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i pro­wadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi;
 • miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC biura rachunkowego znajduje się także prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze sto­sunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym za­kresie. Wyłączeniem jest tutaj przygotowanie umowy o pracę, umowy zmieniającej umowę o pracę, dokumentu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli biuro rachunkowe wykonuje powyższe czynności, warto dokupić dobrowolne ubezpieczenie. Zapewni ono ochronę w przypadku roszczeń dotyczących właśnie obsługi kadrowo-płacowej firm.

Co może się wydarzyć?

Przykład: Pod koniec czerwca 2018 roku Klientka poinformowała biuro rachunkowe, iż w związku z zajściem w ciążę zamierza korzystać z ubezpieczenia chorobowego i prosi o dokonanie stosownych zmian i zgłoszenia do ZUS-u od 01.07.2018 roku. Ostatnie zlecenie potwierdziła drogą mailową 29 czerwca (piątek) 2018 roku. Poszkodowana postanowiła także opłacać wyższą składkę ZUS aby otrzymać w przyszłości wyższy zasiłek chorobowy i macierzyński. Biuro rachunkowe dokonało zgłoszenia 02.07.2018 r. Skutkiem opóźnienia w zgłoszeniu było nieuwzględnienie wyższej składki ZUS w wyliczeniu zasiłku  za miesiąc lipiec. Różnica w świadczeniu chorobowym oraz macierzyńskim wyniosła 6.560,73 zł. Poszkodowana wezwała biuro rachunkowe do zapłaty powyższej kwoty tytułem poniesionej szkody.

Jak pokazuje powyższy przykład, nie trudno o błąd, mogący skutkować roszczeniem ze strony Klienta. W takiej sytuacji biuro rachunkowe, które miało wykupione dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie Kadry i Płace będzie miało zapewnioną ochronę ubezpieczeniową.

Przypadków takich może być wiele. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty odszkodowania pozostaje zawsze po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Warto jednak rozszerzyć zakres ubezpieczenia obowiązkowe o dobrowolne ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych.

Jeśli masz już zawarte ubezpieczenie obowiązkowe pamiętaj, że możesz dokupić dodatkowe ryzyka także w trakcie trwania aktualnej polisy.

Czytaj kolejny