Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządu, inaczej nazywane ubezpieczeniem D&O ( ang. Directors and Officers ) jest ubezpieczeniem majątkowym skierowanym zarówno do członków władz spółki, jak i innych podmiotów, sprawujących funkcje kierownicze. Ubezpieczenie OC zarządu zabezpiecza interes majątkowy ubezpieczonego na wypadek szkód wyrządzonych w wyniku nieprawidłowego działania członków zarządu. Propozycja ubezpieczenia przygotowywana jest indywidualnie na podstawie analizy ryzyka.

oc zarządu

Co zyskujesz wybierając ubezpieczenie OC zarządu w naszej multiagencji?

dobry ubezpieczyciel

Rzetelna oferta

Oferty od znanych i sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

najlepsze ubezpieczenie

Zgodnie z potrzebami

Oferta przygotowywana jest w oparciu o indywidualne bieżące potrzeby Klienta.

kontakt ubezpeiczenie

Wsparcie

Wsparcie zespołu ekspertów w bieżących kwestiach ubezpieczeniowych.

oszczędność czasu

Ochrona całoroczna

Ubezpieczenie OC zarządu zawierane jest na okres 12 miesięcy.

dobre ubezpieczenie

Ochrona majątku firmy

Ubezpieczenie chroni majątek spółki.

tanie ubezpieczenie

Zabezpieczasz prywatny majątek

Polisa chroni prywatny majątek członków władz spółki.

kontakt ubezpeiczenie

Ubezpieczenie chroni cały Zarząd

Ochroną ubezpieczeniową objęci są obecni lub byli członkowie władz spółki, którzy pełnili funkcje w okresie obowiązywania ochrony.

Zakres ubezpieczenia OC zarządu

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody, będące konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, np.:

 • naruszenie zaufania
 • przekroczenie umocowania
 • działanie na szkodę spółki
 • złożenia fałszywego oświadczenia lub oświadczenia wprowadzającego w błąd
 • naruszenie praw pracowniczych

Jak kupić?
kontakt ubezpieczenie

Zadzwoń

Skontaktuj się z naszymi specjalistami pod numerami telefonu:

607 333 126, 661 333 135

kontakt ubezpieczenia

Napisz wiadomość email

Wyślij do nas zapytanie na adres:

biuro@wpsu.pl

ubezpieczenie Poznań

Odwiedź nas osobiście

Zapraszamy do naszego oddziału pod adresem:

ul. Mostowa 23/19 w Poznaniu

Warto wiedzieć

Odpowiedzialność członka zarządu

Sposób działania spółek kapitałowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych oraz umowa spółki. Przepisy te definiują odpowiedzialność członków zarządu spółki zarówno za zobowiązania wobec spółki, jak i osób trzecich. Odpowiedzialność zarządu jest zdecydowanie szersza, niż odpowiedzialność członków rady nadzorczej czy akcjonariuszy. Dotyczy ona odpowiedzialności za zaniechanie działania lub działanie niezgodne z prawem czy zapisami statutu spółki. Ponadto, jeśli spółka jest niewypłacalna, to członkowie zarządu odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za roszczenia ze strony wierzycieli. Aby uniknąć odpowiedzialności za powstałą szkodę członek zarządu  powinien wykazać ewidentny brak winy lub wskazać, że roszczenie przedawniło się. Udowadniając swoją niewinność, nie może jednak powołać się na brak wiedzy, doświadczenia czy ustalony podział obowiązków między członkami zarządu.

Ubezpieczenie OC zarządu

Ubezpieczenie OC zarządu służy zabezpieczeniu interesu spółki oraz członków jej zarządu na wypadek pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnoprawnej. Przesłanka odpowiedzialności może mieć jednak także charakter karny czy karnoskarbowy. Ubezpieczenie zawiera spółka dla członków swojego zarządu. Choć jest to ochrona dobrowolna, stanowi, obok ubezpieczenia OC spółki, istotny element jej zabezpieczenia. Zakres ubezpieczenia OC zarządu dostosowuje się zatem do specyfiki działalności danej spółki.

Kogo obejmuje ubezpieczenie OC zarządu?

Ubezpieczenie zabezpiecza interes:

 • założycieli spółki,
 • członków rady nadzorczej, zarządu, komisji rewizyjnej,
 • rady nadzorczej,
 • prokurenta, głównego księgowego, pełnomocnika,
 • dyrektorów, kierowników, menedżerów,
 • likwidatorów spółki,
 • rodziny członków zarządu (współmałżonków i spadkobierców).

Zakres ten jest szeroki i obejmuje byłe, obecne i przyszłe osoby, pełniące funkcje zarządcze w spółce w okresie ubezpieczenia na terenie całego świata (niektórzy ubezpieczyciele stosują wyłączenia dotyczące konkretnych państw).

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zarządu

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie spółce lub poszkodowanej osobie trzeciej, jeśli ubezpieczony członek zarządu spowoduje szkodę. Jakie działanie będzie mieściło się w ramach ubezpieczenia?… Czytaj dalej