odmowa odszkodowania, nie chce wypłacić odszkodowanie

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Czasami spotykamy się z przekonaniem klientów, że wykupiona ochrona ubezpieczeniowa zwalnia ich z odpowiedzialności w każdym przypadku. Niestety to błędne założenie może doprowadzić do sytuacji, w której mimo zaistniałej szkody, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Powinniśmy mieć świadomość, że Ubezpieczyciel zabezpieczając się przed wyłudzeniami lub przejęciem odpowiedzialności za zachowania skrajnie nierozsądne czy niezgodne z prawem, zawiera w umowie szereg wyłączeń. Wyłączenia określają zdarzenia, za skutki których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Znajdziemy je w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Gdyby poszczególne zapisy umowy ubezpieczeniowej budziły Państwa wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Pomożemy wyjaśnić wszelkie wątpliwe kwestie.

Wyłączenia

Zazwyczaj w umowach spotykamy następujące wyłączenia następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek:

 • umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;
 • uszkodzeń ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego;
 • chorób, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;
 • działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek a także aktów terroru;
 • prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, chyba ze brak wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;
 • jazdy rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej;
 • choroby zawodowej, choroby psychicznej;
 • wad wrodzonych i ich następstw (z wyjątkami);
 • zawału serca lub udaru mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • wyczynowego uprawiania sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu;
 • uprawiania sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;
 • nawykowego zwichnięcia;
 • wykonywania profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;
 • Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanych z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;
 • pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
 • odpadów radioaktywnych bądź materiałów wybuchowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy do zdarzenia powstałego w następstwie lub w związku z materiałami wybuchowymi wykorzystywanymi do zajęć lekcyjnych;
 • operacji wtórnej.

Również w przypadku wykupienia dodatkowych opcji z rozszerzoną ochroną w umowie znajdują się również wykluczenia, z którymi należy się zapoznać.

Ponadto przeważnie Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 • doznany ból, cierpienie fizyczne;
 • koszty dojazdów do placówek medycznych przez Ubezpieczonego, zakupu leków oraz kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem dokumentacji medycznej;
 • koszty w niezdolności do nauki lub pracy w  przypadku stwierdzenia, iż w czasie niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na zajęcia lekcyjne lub wykonywał pracę zawodową.
 

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek, sport dla dziecka, pasje dziecięce

Kiedy Twoje dziecko kocha sport

Dzieci uwielbiają biegać i dokazywać. Ruch jest dla nich nie tylko okazją do zabawy i poznawania świata ale także istotnym warunkiem harmonijnego rozwoju i zdrowia. Aktywność fizyczna przyczynia się do właściwej budowy układu kostnego, krwionośnego, oddechowego, nerwowego i hormonalnego oraz wzmacnia odporność. Poza fizjologią ma również olbrzymie znaczenie psychologiczne i społeczne. To dzięki sportowi dzieci mogą nauczyć się współpracy, przestrzegania granic, pracy dla osiągnięcia wspólnego celu, odwagi i wytrwałości. Dlatego ważne jest abyśmy zachęcali je do aktywności fizycznej poprzez wybór odpowiedniej dyscypliny sportowej. Obserwujmy, jaki rodzaj aktywności szczególnie cieszy nasze dziecko i stwórzmy warunki do rozwoju sportowej pasji.

Jaki sport?

Idealnie byłoby dostosować rodzaj aktywności do budowy fizjologicznej dziecka – wzrostu, wagi, napięcia mięśniowego, spójności stawów oraz predyspozycji osobowościowych. Często jednak przy wyborze dyscypliny dzieci kierują się presją środowiska. Chcą ćwiczyć to, co ich rówieśnicy lub to, co jest zwyczajnie popularne. Jako rodzice powinniśmy pozwolić dzieciom na poszukiwania i próby. Podstawą prawdziwej pasji jest bowiem wolny wybór i przekonanie o jego słuszności. Wśród najczęściej wybieranych sportów u chłopców prym wiedzie zdecydowanie piłka nożna, bo jak wskazują sondaże aż 58% z nich chce być jak Ronaldo. Dziewczynki natomiast najczęściej wybierają taniec, balet oraz pływanie i gimnastykę. Sportem, który łączy obie płcie jest pływanie, bowiem wybiera je 28% chłopców i 31% dziewczynek¹.

Kontuzje

Aktywność fizyczna wiąże się nieodzownie z kontuzjami, które mogą przybierać formę drobnych obrażeń lub poważnych uszkodzeń. Najczęstszymi przyczynami sportowych kontuzji są urazy mechaniczne, powstałe w wyniku upadku, zderzenia z innym przeciwnikiem, sprzętem czy przeszkodami. Drugim częstym powodem uszkodzeń ciała jest przeciążenie organizmu, wynikające z nieadekwatnych do możliwości dziecka, zbyt intensywnych treningów. Pamiętajmy, że układ kostno-stawowy dopiero rozwija się u dzieci i jest podatny na obciążenia związane z wysiłkiem fizycznym. Jednymi z najgroźniejszych urazów, do jakich może dojść podczas uprawiania sportu są urazy głowy oraz kręgosłupa szyjnego. Nie powinniśmy nigdy lekceważyć ich konsekwencji i koniecznie poddać dziecko badaniu specjalisty.

Koszty leczenia

Uprawiając sport, nasze dzieci narażone są na kontuzje, których konsekwencje mogą wiązać się z wieloletnią rekonwalescencją. Jako rodzice powinniśmy mieć świadomość również takiego ryzyka i przygotować się właściwie na okoliczności hospitalizacji dziecka, operacji, porad specjalistów, zakupu lekarstw i sprzętów ortopedycznych, rehabilitacji a także długich przerw w nauce. Radzimy posłużyć się odpowiednio skonstruowanym ubezpieczeniem NNW, które poza standardową ochroną dziecka w szkole, na wyjazdach i w domu, obejmujące także  wyczynowe uprawianie sportu.
 
¹ Badanie “Pozaszkolna edukacja sportowa dzieci”, Blue Media, 2018

 

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek, pasje, sport dla dziecka

Jak mądrze wspierać pasje?

Dzieci przychodzą na świat z dużym potencjałem umiejętności. W już w wieku przedszkolnym można dostrzec, które z nich sprawiają im szczególną radość. Wówczas poświęcają im o wiele więcej czasu niż pozostałym aktywnościom. Zainteresowanie wybranymi formami aktywności wynika z predyspozycji osobowościowych dzieci lub szczególnego wpływu środowiska rodzinnego. Rolą rodzica jest zaobserwowanie u dziecka aktywności, w których czuje się pewnie i które sprawiają mu satysfakcję oraz wspieranie pociechy w ich rozwoju.

Chwal

Najskuteczniejszym sposobem wspierania dziecięcych pasji jest tzw. wspieranie pozytywne. Polega ono na chwaleniu tych zachowań, które sprzyjają rozwojowi zainteresowania daną aktywnością. Chwalmy więc dziecko za dociekliwość, wytrwałość, umiejętność cieszenia się sukcesem i godzenia z porażką.

Nie zmuszaj

Psycholodzy radzą, aby wspierając dzieci w ich pasjach zachować zdrowy dystans. Presja aby dziecko osiągało wyniki może je zniechęcić do ulubionych aktywności. Jako rodzice wykazujmy więc cierpliwość i czujność. Jeśli dostrzeżemy, że zainteresowania naszego dziecka słabną, szukajmy pozytywnych sposobów zachęcenia go. Jeśli i to nie przyniesie skutków, pozwólmy dziecku na poszukiwania i próby. Nie wykluczajmy także możliwości pasjonowania się przez nasze pociechy kilkoma różnymi aktywnościami.

Bądź przy nim w ważnych momentach

Zawody, konkursy, wystawy, przedstawienia to nieodzowne elementy doskonalenia dziecięcych pasji. Pamiętajmy, że są to również niezwykle stresujące chwile dla naszych dzieci. Bądźmy wówczas z nimi i wspierajmy je dobrym słowem. Poczucie bliskości i wsparcie ułatwi naszym pociechom przeżywanie nieodzownych porażek i wzmocni ich poczucie wartości.

Stwórz warunki

Zaangażowanie w rozwój pasji naszego dziecka wymaga od nas stworzenia właściwych warunków wychowawczych i materialnych. Wydatki związane z zakupem odpowiedniego sprzętu, instrumentu, obozami i szkoleniami to nie wszystko. Najważniejsze, abyśmy potrafili wygospodarować czas dla naszych dzieci. Potraktujmy te wysiłki jako rodzaj inwestycji.

Zabezpiecz

Stworzenie warunków wspierających rozwój zainteresowań obejmuje także rodzicielską przezorność. Jeśli nasze dziecko pasjonuje się dziedziną wymagającą sprawności fizycznej (np. piłką nożną, wspinaczką, jazdą na rowerze) to koniecznie zabezpieczmy się na wypadek kontuzji. Urazy są nieodzownym elementem sportu, zwłaszcza u dzieci. Ich konsekwencje bywają poważne i często wymagają hospitalizacji. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka, które uwzględnia wyczynowe uprawianie  sportu. Koszt jest niewielki a wykupiona ochrona daje nam poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy aby dokładnie sprawdzić, czy polisa jest dostosowana do potrzeb naszego dziecka. W przypadku wątpliwości nasz zespół wypracuje najlepszy wariant ochrony.

 

NASTĘPNY