Ogólne Warunki Ubezpieczenia

(OWU, o.w.u.) – zbiór przepisów prawnych i uregulowań praktycznych, opisujących stosunki stron umowy ubezpieczenia (ustalają prawa i obowiązki stron). OWU powinny być zgodne z ogólnymi normami prawnymi, a przede wszystkim z ustawą ubezpieczeniową i przepisami kodeksu cywilnego.