fbpx
rażące niedbalstwo szkoda ubezpieczeniowa odszkodowanie ubezpieczenie oc

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych z 2017 roku wyraźnie obciążyła dostawców usług płatniczych odpowiedzialnością  za wszystkie nieprawidłowości w realizacji transakcji. Firma będzie ponosić odpowiedzialność w przypadku, gdy środki nie dotrą do odbiorcy lub dotrą z opóźnieniem, za wysokość prowizji oraz za niedopełnienie obowiązku informacyjnego względem klienta.

Ustawodawca wprowadzając obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura usług płatniczych, określił charakter szkód, jakie objęte zostały obowiązkowym ubezpieczeniem. Są to:

– szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczej wynikającej  z umowy o świadczenie usług płatniczych przez biuro usług płatniczych, do wysokości dokonanej wpłaty,

– szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, jak również osoby nim zarządzające i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu działalności,

– szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa

Ostatnia kategoria szkód uwzględniona przez Ustawodawcę bywa dość kłopotliwa, ze względu na brak jednoznacznej definicji pojęcia rażącego niedbalstwa. Ponadto przepis art. 827 § 1 kodeksu cywilnego mówi, iż ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. W praktyce oznacza to, że zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie klientom pokrzywdzonym w wyniku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa działania właściciela lub pracowników biura. Zażąda jednak zwrotu wypłaconego odszkodowania od ubezpieczonego (biura usług płatniczych). Taka konstrukcja wynika z podstawowej funkcji obowiązkowego ubezpieczenia OC – ubezpieczenie to chroni interes klienta biura. Aby jednak ochronić również interes majątkowy biura, rynek ubezpieczeniowy dopuścił możliwość wykupienia  prawa zakładu ubezpieczeń do regresu (do sprawcy szkody spowodowanej jego rażącym niedbalstwem).  Warto podkreślić, że jest to niezwykle korzystne rozwiązanie. Zdarzają się szkody spowodowane działaniem zakwalifikowanym jako rażące niedbalstwo. Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie i nie zażąda jego zwrotu od BUP.

 

Czytaj kolejny   

Kategoria
Ubezpieczenie dla Biura usług płatniczych
Tagi
, , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *