Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Ubezpieczenie dla biura rachunkowego obejmuje:

  • Nadwyżkowe ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych – możliwość uzupełnienia niskiej sumy gwarancyjnej wynikającej z Rozporządzenia, nawet do 1.000.000 zł.
  • Ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego – dobrowolne ubezpieczenie dla biur rachunkowych, które pozwala ubezpieczyć czynności nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC takie jak np: prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji.
  • Kadry i płace – dobrowolne ubezpieczenie dla biur rachunkowych, które pozwala zabezpieczyć czynności nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC takie jak: obliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i US oraz dofinansowań.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla biura rachunkowego jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014r. poz 1616).

Suma gwarancyjna wynosi 10.000 EUR.

Kto powinien się ubezpieczyć?

  • Każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługowo księgi rachunkowe.
  • Wspólnicy spółek cywilnych zawierają indywidualnie umowy ubezpieczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości zawarcia ubezpieczenia na rzecz spółki cywilnej, ponieważ spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Każdy ze wspólników przy zawarciu ubezpieczenia wskazuje swój numeru NIP i REGON (numer NIP i REGON spółki cywilnej występuje tylko i wyłącznie jeśli Ubezpieczającym czyli podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki jest spółka cywilna).
  • Podmiotom, które zajmują się prowadzeniem uproszczonej księgowości lub obsługą kadr i płac rekomendujemy zawarcie dobrowolnych ubezpieczeń takich jak: czynności doradztwa podatkowego i kadr i płac.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Sięgnij po bieżące informacje dla Twojej grupy zawodowej!