Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Ubezpieczenie dla biura rachunkowego – co zyskuję?

 • Spełnienie obowiązku ubezpieczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o dobrowolne ubezpieczenie dla biura rachunkowego:
  • OC nadwyżkowe – nawet do 1.000.000zł.
  • Czynności Doradztwa Podatkowego – dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych.
  • Kadry i Płace – dobrowolne ubezpieczenie czynności związanych z obsługą kadr i płac.
 • Brak regresu – PZU i AXA nieodpłatnie rezygnują z prawa do regresu przy obowiązkowym ubezpieczeniu dla biura rachunkowego, za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
 • Atrakcyjne zniżki – dla wspólników spółek cywilnych oraz za bezszkodową kontynuację.
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia dla biura rachunkowego o:
  • Szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
  • Szkody w dokumentach.
 • Wiarygodni UbezpieczycielePZU S.A. oraz AXA Ubezpieczenia TUiR S. A..
 • Składka na raty – polisę można opłacić jednorazowo, w 2 lub 4 ratach (brak zwyżki składki przy płatnościach ratalnych).
 • Prosty sposób na zakup online – polisę można zawrzeć w 3 minuty bez konieczności wychodzenia z domu.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego wynika z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014r. poz 1616). Suma gwarancyjna wynosi 10.000EUR.

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. art.76a.1. mówi: „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6”
A zatem obowiązkowe ubezpieczenie dla biura rachunkowego obejmuje:
Art. 4, ust. 3 Ustawy o rachunkowości: (…)
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

Zakres i przedmiot nadwyżkowego ubezpieczenia dla biura rachunkowego określają:

Nadwyżkowe ubezpieczenie dla biura rachunkowego stanowi możliwość uzupełnienia niskiej sumy ubezpieczenia ustalonej w obowiązkowym OC biura rachunkowego, nawet do 1.000.000 zł.

Zakresem nadwyżkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia Czynności Doradztwa Podatkowego obejmuje:

 1. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie.
 2. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie.

Zakres dobrowolnego ubezpieczenia Kadry i Płace obejmuje czynności polegające na:

 1. obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
 2. obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
 3. prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie,
 4. obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 5. obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Rozszerzenie ubezpieczenia dla biura rachunkowego o odpowiedzialność za podwykonawców – to rozwiązanie kierowane do podmiotów, którzy zatrudniają podwykonawców do wykonywania czynności zawodowych, za które odpowiedzialne jest biuro rachunkowe.

Rozszerzenie ubezpieczenia dla biura rachunkowego o szkody w dokumentach – to objęcie ochroną szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty dokumentów powierzonych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych np. w wyniku pożaru lokalu.

 
 

Jak kupić ubezpieczenie dla biura rachunkowego?

 • Jeśli kupujesz po raz pierwszy:
KROK 1 – Oblicz składkę

Wybierz „Skalkuluj składkę” i uzupełnij wszystkie pola niezbędne do obliczenia składki.

Oblicz składkę

Zaznacz interesującą Cię składkę i następnie wybierz „Przejdź dalej”. Różnice między dwoma zakresami ubezpieczeń znajdziesz tutaj.

KROK 2 – Zarejestruj się i wypełnij wniosek

Aby dokonać zakupu zarejestruj się i wypełnij wniosek online.

KROK 3Opłać składkę

Twój wniosek o zawarcie ubezpieczenia zostanie zaakceptowany w najbliższym dniu roboczym. Polisa w wersji papierowej zostanie wysłana do Ciebie na podany we wniosku adres. Znajdziesz ją też w zakładce „POLISY”. Na polisie znajdziesz numer konta, składkę oraz termin płatności (14 dni od daty złożenia wniosku).

Krok 4Wyślij dokumenty

Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek oraz podpisz otrzymaną od nas polisę.

Podpisany wniosek wraz z polisą wyślij do nas na adres:

 • Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o. o.,                                             ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań

Ubezpieczenie dla biura rachunkowego obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od wybranej późniejszej daty.

W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 • Jeśli chcesz wznowić ubezpieczenie
KROK 1 – Zaloguj się

Zaloguj do swojego konta. Login to Twój adres mailowy podany przy rejestracji.

KROK 2 – Wypełnij wniosek online

Uzupełnij wszystkie pola niezbędne do zakupu polisy.

KROK 3Opłać składkę

Twój wniosek o zawarcie ubezpieczenia dla biura rachunkowego zostanie zaakceptowany w najbliższym dniu roboczym. Polisa w wersji papierowej zostanie wysłana do Ciebie na podany we wniosku adres. Znajdziesz ją też w zakładce „POLISY”. Na polisie znajdziesz numer konta, składkę oraz termin płatności (14 dni od daty złożenia wniosku).

Krok 4Wyślij dokumenty

Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek oraz podpisz otrzymaną od nas polisę.

Podpisany wniosek wraz z polisą wyślij do nas na adres:

 • Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o. o.,                            ul.Słoneczna 15A, 60-286 Poznań

Co warto wiedzieć zawierając ubezpieczenie dla biura rachunkowego?

 1. W ubezpieczeniu dobrowolnym czynności doradztwa podatkowego oraz kadry i płace AXA Ubezpieczenia stosuje franszyzę redukcyjną w wysokości 400zł, co oznacza, że w przypadku wypłaty odszkodowania, 400zł będzie potrącone z wypłaconej kwoty. PZU S.A. takiej franszyzy nie stosuje czyli wypłaci w w 100% wartość przyznanego odszkodowania.
 2. Ubezpieczenie dla biura rachunkowego nie wznawia się automatycznie. Aby kontynuować ubezpieczenie należy złożyć nowy wniosek z wybranym zakresem ubezpieczenia.
 3. Obowiązkowe ubezpieczenie dla biura rachunkowego nie chroni w pełni biura. W celu rozszerzenia zakresu obowiązkowego OC należy rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie dobrowolne tj. czynności doradztwa podatkowego oraz kadry i płace, dostępne w naszym systemie.
 4. W przypadku spółek cywilnych polisę ubezpieczeniową powinien posiadać każdy ze wspólników indywidualnie. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, dlatego też w świetle prawa nie może być ubezpieczonym.
 5. Wspólnik zawierający umowę ubezpieczenia w miejscu „Ubezpieczony” powinien wskazać NIP i REGON należący do wspólnika. NIP i REGON spółki cywilnej wypełniamy tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli „Ubezpieczającym” czyli podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki jest spółka cywilna.
 6. PZU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową przygotowanie ksiąg i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 7. Zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014r. poz 1616)., aby świadomie dokonać zakupu ubezpieczenia online.
 8. Zapoznaj się z Ogólnym Warunkami Umowy(OWU):

OWU PZU S.A.

OWU AXA Ubezpieczenia

 1. Masz pytania? – Napisz biuro@wpsu.pl; zadzwoń: 61 224 60 56, 607333126, 661333135.

Ubezpieczenie dla biura rachunkowego w formie spółki cywilnej.

Należy zwrócić uwagę, że ustawa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia biura rachunkowego na każdego z przedsiębiorców – wspólników prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Brak wykupienia polisy dla każdego ze wspólników, i to dla każdego co najmniej na minimalną sumę gwarancyjną, stanowi zatem naruszenie przepisów ustawy… czytaj dalej

Czy polisa OC biura rachunkowego stanowi koszt uzyskania przychodu? Jak zaksięgować polisę dla biura rachunkowego?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje, jakie koszty stanowią koszt uzyskania przychodu. Jeśli poniesiony koszt nie wywołuje bezpośredniego wpływu na zwiększenie przychodów podatnika ale zabezpiecza ten przychód na niezmienionym poziomie, to wówczas również stanowi koszt uzyskania przychodu. Takim zabezpieczeniem jest zdecydowanie ubezpieczenie OC biura rachunkowego… czytaj dalej

Czym jest prawo do regresu ubezpieczenia dla biura rachunkowego?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń z chwilą wypłaty odszkodowania przejmuje roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie, która wyrządziła szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania. Następnie ma prawo zwrócić się do sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela z żądaniem pokrycia świadczenia wypłaconego ubezpieczonemu… czytaj dalej

Czym różni się ubezpieczenie dla biura rachunkowego  PZU a AXA?

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów i jest taki sam u każdego Ubezpieczyciela. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia biura rachunkowego oferty różnią się między sobą… czytaj dalej

Na czym polega różnica między doradztwem podatkowym a czynnościami doradztwa podatkowego? Czy ubezpieczenie OC biura rachunkowego chroni mnie, jeśli prowadzę księgi podatkowe klientów lub inne ewidencje, opracowywane w celach podatkowych?

Biuro rachunkowe może wykonywać czynności doradztwa podatkowego związane z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych bez konieczności posiadania uprawnień doradcy… czytaj dalej

Kiedy wybrać obowiązkowe ubezpieczenie biura rachunkowego?

Jeśli  biuro wykonuje czynności księgowe, określone konkretnie przez Ustawę o rachunkowości, powinno wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeśli jednak biuro nie wykonuje określonych w Ustawie prac, nie ma obowiązku wykupu ubezpieczenia… czytaj dalej

Więcej informacji na temat ubezpieczenia biura rachunkowego znajdziecie Państwo tutaj.

Ubezpieczenie dla biura rachunkowego obejmuje:

 • Nadwyżkowe ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych – możliwość uzupełnienia niskiej sumy gwarancyjnej wynikającej z Rozporządzenia, nawet do 1.000.000 zł.
 • Ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego – dobrowolne ubezpieczenie dla biur rachunkowych, które pozwala ubezpieczyć czynności nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC takie jak np: prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji.
 • Kadry i płace – dobrowolne ubezpieczenie dla biur rachunkowych, które pozwala zabezpieczyć czynności nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC takie jak: obliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i US oraz dofinansowań.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla biura rachunkowego jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014r. poz 1616).

Suma gwarancyjna wynosi 10.000 EUR.

Kto powinien się ubezpieczyć?

 • Każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługowo księgi rachunkowe.
 • Wspólnicy spółek cywilnych zawierają indywidualnie umowy ubezpieczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości zawarcia ubezpieczenia na rzecz spółki cywilnej, ponieważ spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Każdy ze wspólników przy zawarciu ubezpieczenia wskazuje swój numeru NIP i REGON (numer NIP i REGON spółki cywilnej występuje tylko i wyłącznie jeśli Ubezpieczającym czyli podmiotem zobowiązanym do opłacenia składki jest spółka cywilna).
 • Podmiotom, które zajmują się prowadzeniem uproszczonej księgowości lub obsługą kadr i płac rekomendujemy zawarcie dobrowolnych ubezpieczeń takich jak: czynności doradztwa podatkowego i kadr i płac.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sięgnij po bieżące informacje dla Twojej grupy zawodowej!