Umowa ubezpieczenia

Regulowana kodeksem cywilnym zobowiązuje dwie strony umowy:

 • Ubezpieczyciela w zakresie działalności ubezpieczeniowej do spełnienia określonego świadczenia odszkodowawczego w razie zajścia określonego w umowie wypadku,
 • Ubezpieczającego do zapłacenia składki.

Ponadto w ramach umowy ubezpieczenia strony zobowiązane są do:

Ubezpieczyciel:

 • dostarcza ogólne warunki ubezpieczenia,
 • wystawia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy (polisę),
 • informuje ubezpieczającego o co najmniej 7 dniowym terminie na złożenie sprzeciwu dotyczącego umowy,
 • ma prawo żądania zmiany składki,
 • zachowuje tajemnice umów ubezpieczenia,
 • wypłaca świadczenie.

Ubezpieczający:

 • podaje wszelkie informacje, o które zapytał w formularzu lub innych pismach Ubezpieczyciel,
 • informuje o zmianach w zakresie podanych informacji, jeśli warunek taki został zawarty w OWU,
 • opłaca składkę,
 • ma prawo do zmiany wysokości składki lub zmiany zakresu ubezpieczenia,
 • ma obowiązek ratowania i zabezpieczenia mienia (w przypadku ubezpieczeń  majątkowych),
 • otrzymuje świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia.

Umowa ubezpieczenia wygasa:

 • z upływem ustalonego w umowie czasu ,
 • wskutek zaniku przedmiotu świadczenia,
 • w drodze wypowiedzenia przez Ubezpieczającego (przy ubezpieczeniach majątkowych) oraz przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela (przy ubezpieczeniach majątkowych – gdy zmienia się właściciel przedmiotu ubezpieczenia),
 • przez odstąpienie od umowy przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego (jeśli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy).

W umowie ubezpieczenia spotykamy się z następującymi podmiotami: