Ubezpieczony

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
Najczęściej Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym lecz zdarza się też, że płatnikiem składki za ubezpieczenie (Ubezpieczającym) jest osoba inna, niż osoba ubezpieczona (Ubezpieczony). Przykładem może być sytuacja, kiedy Ubezpieczającym jest zakład pracy a Ubezpieczonym – jego pracownik.