Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Warunki ubezpieczenia rzeczoznawcy majątkowego

Dobrowolne ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego wykonującego czynności osobiście jest oparte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Zarządu PZU S.A. wraz z klauzulą w brzmieniu: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego rzeczoznawcy majątkowego za szkody powstałe wskutek wykonywania osobiście czynności rzeczoznawstwa majątkowego określone w art. 174 ust. 3 i 3a Ustawy o gospodarce nieruchomościami.”