Ubezpieczenie OC dla księgowych oraz osób wykonujących obsługę płac ( kadrowych )

Oblicz składkę      lub         Wznów polisę

Co zyskuję?

 • Szeroki zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie OC pokrywa szkody związane z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac oraz ochronę prawną i odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.
  Ubezpieczenie pokryje np. koszty związane z prowadzeniem sporów sądowych w sprawach objętych ubezpieczeniem OC księgowego. Pokryje również kary administracyjne, mandaty i grzywny nałożone przez ZUS lub PIP.
 • Niskie składki na polskim rynku ubezpieczeniowym.
 • Szeroki wybór sum ubezpieczenia – od 15 000 – 500 000 zł.
 • Atrakcyjne zniżki – maksymalna suma zniżek nawet do 30% za posiadanie certyfikatu zawodowego i bezszkodowość.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – UNIQA TU S.A.
 • Składka na raty – można opłacić jednorazowo, w 2 lub 4 ratach.
 
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC dla księgowych i osób wykonujących obsługę płac określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie dla księgowego?

 • Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac.
 • Odpowiedzialność Ubezpieczonego za Czynności Księgowe i Obsługę Płac wykonywane w związku ze świadczeniem usług przez pracodawcę lub zleceniodawcę Ubezpieczonego na rzecz innych podmiotów.
 • Odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkodę wyrządzoną przez osobę, za którą ponosi odpowiedzialność, a także odpowiedzialność pracowniczą Ubezpieczonego.
 • Roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem ubezpieczonej działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów stosuje się postanowienia o Czystych Szkodach Majątkowych
 • Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego.

Ponadto klauzula ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej zapewnia zwrot:

 • Kosztów Wynagrodzenia Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego.
 • Kosztów Ekspertyz.
 • Kosztów sądowych łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego.
 • Kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych, które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli powstały w wyniku postępowania karnoskarbowego lub karnego.
 • Kar, mandatów, grzywien inne kar pieniężnych nałożonych przez ZUS lub PIP, jeżeli powstały w wyniku Wypadku Ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem ochrony prawnej i odpowiedzialności karnoskarbowej na podstawie niniejszej klauzuli, bez względu na to kiedy zostały poniesione.
  UWAGA
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wyżej koszty ochrony prawnej tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy czynu zabronionego, mającego związek z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac.

Jak przystąpić do ubezpieczenia OC księgowego?

KROK 1 – Oblicz składkę

Wybierz „Skalkuluj składkę” i uzupełnij wszystkie pola niezbędne do obliczenia składki.

Oblicz składkę

Zaznacz interesującą Cię składkę i następnie wybierz „Przejdź dalej”.

KROK 2 –Zaloguj się (lub zarejestruj, jeśli kupujesz po raz pierwszy) i złóż wniosek online

Aby dokonać zakupu online „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się”, jeśli kupujesz po raz pierwszy oraz wypełnij wniosek online w zakładce „Kup polisę”. We wniosku uzupełnij dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia.

KROK 3 –Polisę otrzymasz na e-mail, opłać składkę

Po zatwierdzeniu wniosku (najpóźniej w najbliższym dniu roboczym) polisę w wersji elektronicznej (pdf) otrzymasz e-mailem. W każdym momencie możesz ją również pobrać z zakładki „POLISY”. Numer konta do opłacenia składki oraz termin płatności znajdziesz na polisie. Masz na to14 dni od daty złożenia wniosku online.

 • W razie pytań zapraszamy do kontaktu 661333 135, 607333 126 lub e-mail: biuro@wpsu.pl.

Ubezpieczenie OC księgowego obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od wskazanej przez Ciebie późniejszej daty.

Co warto wiedzieć zawierając ubezpieczenie OC księgowego?

 1. W ubezpieczeniu UNIQA stosuje tzw. Franszyzę integralną w wysokości 200zł. UNIQA wypłaci świadczenie za szkody warte więcej niż 200 zł. Franszyza integralna to granica wysokości szkody, do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania. Poszkodowany sam pokrywa koszty szkody. Jej przekroczenie powoduje wypłacenie całej kwoty.
 2.  Za Czynności Księgowe uznaje się całokształt czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego, związanych z rachunkowością jednostki lub inną formą prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa, a w szczególności:
  a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  b) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  c) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  d) sporządzanie sprawozdań finansowych,
  e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
  f) oddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  g) prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  h) sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
  i) nadzór nad czynnościami wymienionymi w punktach powyżej.
 3. Za Obsługę Płac uznaje się wyłącznie następujące czynności wykonywane przez Ubezpieczonego:
  a) obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  b) obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  c) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrolę przestrzegania terminów w tym zakresie,
  d) obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składanie wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie, a także składanie wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  e) obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi.
 4. Zapoznaj się z wyłączeniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, aby świadomie dokonać zakupu ubezpieczenia online.
 5. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie ubezpieczenia, skontaktuj się z nami.

Trriger a ubezpieczenie dla księgowych.

Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla księgowych, zwróćmy uwagę na pojęcie „trigger”. Ma ono zastosowanie w ogólnych warunkach ubezpieczenia i wpływa na zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej.

Termin „trigger” ( z angielskiego „wyzwalacz” ) wskazuje na  czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Określa, które zdarzenie składające się na wypadek ubezpieczeniowy musi wystąpić w okresie ubezpieczenia, aby można je było uznać za szkodę. Właśnie to zdarzenie jest swoistym „wyzwalaczem” odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczycielaczytaj dalej

Odpowiedzialność cywilna księgowych.

Na okoliczność sankcji związanych z odpowiedzialnością cywilną księgowy może się odpowiednio zabezpieczyć. Ubezpieczenie OC księgowego obejmuje bowiem ubezpieczenie czynności księgowych, obsługi kadr i płac oraz prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych a także ochronę prawną, związaną z kosztami sporów sądowych… czytaj dalej

Skutki błędu księgowego.

Przyjrzyjmy się potencjalnym skutkom błędu księgowego oraz możliwościom zminimalizowania ryzyka strat, jakie może ponieść pracodawca księgowego oraz on sam… czytaj dalej

Sankcje dla księgowych.

Nowe przepisy podatkowe obowiązujące podatników od 2019 roku oznaczają dla księgowych konieczność zapoznania się nie tylko ze zmianami prawa, ale również z systemem nowych sankcji pieniężnych. Urzędnicy nałożą bowiem kary pieniężne na podatników za dane błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym w prowadzonych księgach czy składanych deklaracjach… czytaj dalej

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie OC księgowego?

Wszelkie pisemne roszczenie, wszczęcie procesu czy postępowania o odszkodowanie niesie ze sobą koszty. Są to koszty ekspertyz, prawnika, pomocy prawnej, czy zbadania zasadności roszczenia. Niestety na tym nie kończy się katalog potencjalnych kosztów. Wzrasta on szczególnie w momencie uznania roszczenia… czytaj dalej

Czysta Szkoda Majątkowa a ubezpieczenie OC księgowego etatowego.

Ubezpieczenie oc księgowego chroni ubezpieczonego (czyli osobę, która zawarła umowę ubezpieczenia) w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim. Jak należy rozumieć pojęcie czystej szkody majątkowej?… czytaj dalej

Kto płaci za ubezpieczenie OC księgowego?

Ubezpieczenie OC księgowego może zakupić pracownik lub pracodawca. W przypadku kiedy ubezpieczenie sfinansuje pracodawca, będzie on widniał na polisie jako Ubezpieczający. Ubezpieczający to podmiot odpowiedzialny za uregulowanie składki w pełnej jej wysokości… czytaj dalej

Polisa OC księgowego obejmuje ochroną:

 • Czynności Księgowe,
 • Obsługę Płac,
 • Ochronę Prawną i odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.

Kto powinien się ubezpieczyć?

 • Każda osoba fizyczna wykonująca Czynności Księgowe lub Obsługę Płac czyli samodzielna księgowa, główna księgowa zatrudniona na umowę o pracę, zlecenie, na kontrakcie, dyrektor finansowy lub pracownik biura rachunkowego. UWAGA: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługi płac jako przedsiębiorca lub wspólnik spółki osobowej. Przedsiębiorca lub wspólnik spółki osobowej może zabezpieczyć się wykupując Ubezpieczenie dla Biura Rachunkowego.