fbpx

Ubezpieczenie OC dla księgowych i osób wykonujących obsługę płac

Polisa OC księgowego obejmuje ochroną:

 • Czynności Księgowe,
 • Obsługę Płac,
 • Ochronę Prawną i odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.

Oblicz składkę:

Kto powinien się ubezpieczyć?

 • Każda osoba fizyczna wykonująca Czynności Księgowe lub Obsługę Płac czyli samodzielna księgowa, główna księgowa zatrudniona na umowę o pracę, zlecenie, na kontrakcie, dyrektor finansowy lub pracownik biura rachunkowego.
  UWAGA: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługi płac jako przedsiębiorca lub wspólnik spółki osobowej.
  Przedsiębiorca lub wspólnik spółki osobowej może zabezpieczyć się wykupując Ubezpieczenie dla Biura Rachunkowego.
 
 
 
 
 
 

Co zyskuję?

 • Szeroki zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie OC pokrywa szkody związane z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac oraz ochronę prawną i odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.
  Ubezpieczenie pokryje np. koszty związane z prowadzeniem sporów sądowych w sprawach objętych ubezpieczeniem OC księgowego. Pokryje również kary administracyjne, mandaty i grzywny nałożone przez ZUS lub PIP.
 • Niskie składki na polskim rynku ubezpieczeniowym.
 • Szeroki wybór sum ubezpieczenia – od 15 000 – 500 000 zł.
 • Atrakcyjne zniżki – maksymalna suma zniżek nawet do 30% za posiadanie certyfikatu zawodowego i bezszkodowość.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – AXA Ubezpieczenia TUiR S. A..
 • Składka na raty – można opłacić jednorazowo, w 2 lub 4 ratach.
 
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC dla księgowych i osób wykonujących obsługę płac określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie dla księgowego?

 • Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac.
 • Odpowiedzialność Ubezpieczonego za Czynności Księgowe i Obsługę Płac wykonywane w związku ze świadczeniem usług przez pracodawcę lub zleceniodawcę Ubezpieczonego na rzecz innych podmiotów.
 • Odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkodę wyrządzoną przez osobę, za którą ponosi odpowiedzialność, a także odpowiedzialność pracowniczą Ubezpieczonego.
 • Roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem ubezpieczonej działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów stosuje się postanowienia o Czystych Szkodach Majątkowych
 • Roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim w związku z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego.

Ponadto klauzula ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej zapewnia zwrot:

 • Kosztów Wynagrodzenia Prawnika ustanowionego przez Ubezpieczonego.
 • Kosztów Ekspertyz.
 • Kosztów sądowych łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego.
 • Kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych, które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli powstały w wyniku postępowania karnoskarbowego lub karnego.
 • Kar, mandatów, grzywien inne kar pieniężnych nałożonych przez ZUS lub PIP, jeżeli powstały w wyniku Wypadku Ubezpieczeniowego objętego ubezpieczeniem ochrony prawnej i odpowiedzialności karnoskarbowej na podstawie niniejszej klauzuli, bez względu na to kiedy zostały poniesione.
  UWAGA
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione wyżej koszty ochrony prawnej tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy czynu zabronionego, mającego związek z wykonywaniem Czynności Księgowych lub Obsługi Płac.
Jak przystąpić do ubezpieczenia OC księgowego?
 • Oblicz składkę z wybraną sumą ubezpieczenia.
Skalkuluj składkę
 • Zarejestruj się na naszej stronie i wypełnij wniosek online.
 • Wydrukuj wypełniony wniosek.
 • Opłać składkę  na wskazany na polisie numer konta – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy.
 • Polisę OC księgowego w wersji papierowej otrzymasz pocztą na podany we wniosku adres do korespondencji.
 • Podpisz dokumenty – kopię polisy oraz wydrukowany wniosek.
 • Odeślij podpisaną kopię polisy oraz podpisany wniosek na adres:  Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o. o.                                              ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań.
Ubezpieczenie OC księgowego obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od wskazanej przez Ciebie późniejszej daty.
 • Jeśli potrzebujesz konsultacji, zapraszamy do kontaktu.

Co warto wiedzieć zawierając ubezpieczenie OC księgowego?

 1. W ubezpieczeniu AXA stosuje tzw. Franszyzę integralną w wysokości 200zł. AXA wypłaci świadczenie za szkody warte więcej niż 200 zł. Franszyza integralna to granica wysokości szkody, do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania. Poszkodowany sam pokrywa koszty szkody. Jej przekroczenie powoduje wypłacenie całej kwoty.
 2.  Za Czynności Księgowe uznaje się całokształt czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego, związanych z rachunkowością jednostki lub inną formą prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa, a w szczególności:
  a) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  b) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  c) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  d) sporządzanie sprawozdań finansowych,
  e) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
  f) oddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  g) prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  h) sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
  i) nadzór nad czynnościami wymienionymi w punktach powyżej.
 3. Za Obsługę Płac uznaje się wyłącznie następujące czynności wykonywane przez Ubezpieczonego:
  a) obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  b) obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  c) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrolę przestrzegania terminów w tym zakresie,
  d) obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składanie wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie, a także składanie wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  e) obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi.
 4. Zapoznaj się z wyłączeniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, aby świadomie dokonać zakupu ubezpieczenia online.
 5. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie ubezpieczenia, skontaktuj się z nami.

Skutki błędu księgowego

Przyjrzyjmy się potencjalnym skutkom błędu księgowego oraz możliwościom zminimalizowania ryzyka strat, jakie może ponieść pracodawca księgowego oraz on sam.

Potencjalne koszty związane z pojawieniem się roszczenia

– zbadanie zasadności roszczenia,
– sądowe, ekspertyz, również należności dla świadków i biegłych sądowych, postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego,
– pomoc prawna zarówno w przypadku roszczenia bezzasadnego jak i związana z zaspokojeniem roszczeń zasadnych,
– wynagrodzenie prawnika,
– zastosowanie środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody,
– środki stanowiące zabezpieczenie sądowe na zaspokojenie roszczeń,
– kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne powstałe w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego,
– odszkodowanie wynikające z uznania roszczenia, ugody lub wyroku sądowego.

Roszczenie

Roszczenie o odszkodowanie to jakiekolwiek pisemne żądanie jakiejkolwiek osoby wyrażające zamiar przypisania odpowiedzialności za poniesioną szkodę a także wszczęcie jakiegokolwiek procesu lub postępowania o odszkodowanie.

Kto powinien być Ubezpieczonym?

Każda osoba wykonująca czynności księgowe jako pracownik. Zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, kontraktu menedżerskiego lub umowy cywilnoprawnej.

Kto może być Ubezpieczającym? (zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę)
Oczywiście każdy Ubezpieczony, zdefiniowany powyżej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ubezpieczającym był pracodawca lub zleceniodawca, który w takim przypadku ubezpiecza odpowiedzialność swojego pracownika również wobec siebie.

Nasza rekomendacja

Nie ma żadnych wątpliwości, że rosnący nieustannie stopień skomplikowania uregulowań prawnych w rachunkowości i ordynacji podatkowej, wzmocniony dodatkowo możliwością różnej interpretacji prawa, jest powodem rosnącego ryzyka wykonywania zawodu. Równolegle doskonalą się kancelarie radcowskie, adwokackie i inne, zajmujące się obsługą roszczeń, co prowadzi tylko w jednym kierunku – konieczności zastosowania adekwatnych środków w celu minimalizowania rosnącego ryzyka. Są to fakty niezależne od tego jak ocenialibyśmy ten aspekt rozwoju cywilizacyjnego.

Jednym z najlepszych narzędzi jest ubezpieczenie dla księgowego.

Czytaj kolejny