Oblicz składkę      lub      Wznów polisę

Ubezpieczenie obejmuje:

  • Odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkody
    powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych, do wysokości dokonanej wpłaty.
  • Szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, osoby nim
    zarządzające oraz osoby, którymi biuro posługuje się przy wykonywaniu działalności.

Kto powinien się ubezpieczyć?

  • Każda osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która jest uprawniona do świadczenia usług płatniczych oraz wpisana do rejestru KNF jako biuro usług płatniczych.
Działalność biur usług płatniczych jest działalnością regulowaną co oznacza, że każda tego typu działalność musi być wpisana do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Jednym z głównych obowiązków po uzyskaniu wpisu w rejestrze KNF jest ochrona środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników (klientów) w celu wykonania transakcji płatniczych (w tym również środków od pośredników i agentów). Obowiązek ten można spełnić zawierając umowę ubezpieczenia dla biura usług płatniczych.