Oblicz składkę      lub      Wznów polisę

Co zyskuję?

 • Szeroki zakres ochrony spełniający wymogi KNF – ubezpieczenie dla biura usług płatniczych obejmuje szkody wyrządzone przez biuro, osoby nim zarządzające lub pracowników.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – UNIQA TU S.A.
 • Składka na raty – polisę można opłacić jednorazowo, w 2, 4 lub w 12 ratach.
 • Prosty sposób na zakup online – polisę można zawrzeć w 3 minuty bez konieczności wychodzenia z domu.
 • Możliwość wykupienia regresu – Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie miało prawa żądać od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania, nawet jeśli szkoda była wynikiem rażącego niedbalstwa.

Zakres i przedmiot obowiązkowego ubezpieczenia OC biur usług płatniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia z dnia 24 września 2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych.

Co obejmuje ubezpieczenie OC biur usług płatniczych?

 • Odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkodę powstałą w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych, do wysokości dokonanej wpłaty.
 • Ochroną objęte są szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, osoby nim zarządzające oraz osoby, którymi biuro posługuje się przy wykonywaniu działalności.
Jak kupić ubezpieczenie dla biura usług płatniczych?
KROK 1 – Oblicz składkę
Wybierz „Skalkuluj składkę” i uzupełnij wszystkie pola niezbędne do obliczenia składki. Oblicz składkę Zaznacz interesującą Cię składkę i następnie wybierz „Przejdź dalej”.
KROK 2 –Zaloguj się (lub zarejestruj, jeśli kupujesz po raz pierwszy) i złóż wniosek online
Aby dokonać zakupu online „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się”, jeśli kupujesz po raz pierwszy oraz wypełnij wniosek online w zakładce „Kup polisę”. We wniosku uzupełnij dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia.
KROK 3 –Polisę otrzymasz na e-mail, opłać składkę
Po zatwierdzeniu wniosku (najpóźniej w najbliższym dniu roboczym) polisę w wersji elektronicznej (pdf) otrzymasz e-mailem. W każdym momencie możesz ją również pobrać z zakładki „POLISY”. Numer konta do opłacenia składki oraz termin płatności znajdziesz na polisie. Masz na to14 dni od daty złożenia wniosku online.
 • W razie pytań zapraszamy do kontaktu 661333 135, 607333 126 lub e-mail: biuro@wpsu.pl
 • UWAGA: Masz 7 dni od zawarcia ubezpieczenia (data złożenia wniosku w systemie online) na dostarczenie oryginału polisy do Komisji Nadzoru Finansowego. W tym celu wysyłamy do Ciebie polisę w dwóch egzemplarzach (listem poleconym priorytetem), tak, aby była ona u Ciebie już na drugi dzień roboczy. Jeśli wznawiasz polisę ubezpieczeniową oryginał polisy powinien trafić do KNF przed dniem rozpoczęciem ochrony.

Co warto wiedzieć kupując ubezpieczenie dla biura usług płatniczych?

 1. Jeśli chcesz prowadzić biuro usług płatniczych, w którym można np. opłacić rachunki za prąd, wodę czy Internet najpierw musisz uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność możesz prowadzić tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 2. Komisja Nadzoru finansowego dokonuje wpisu w rejestrze biur usług płatniczych w terminie 7 dni od dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 3. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie.
 4. Jednym z obowiązków biur usług płatniczych jest ochrona środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników (klientów). Ochronę taką można uzyskać zawierając umowę ubezpieczenia dla biura usług płatniczych, umowę gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres minimum 12 miesięcy.
 5. Polisa ubezpieczeniowa to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Polisę możesz zawrzeć za pośrednictwem dystrybutora ubezpieczeń np. multiagencji lub bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeń.
 6. Masz 7 dni od zawarcia ubezpieczenia (data złożenia wniosku w systemie online) na dostarczenie oryginału polisy do Komisji Nadzoru Finansowego. W tym celu wysyłamy do Ciebie polisę w dwóch egzemplarzach (listem poleconym priorytetem), tak, aby była ona u Ciebie już na drugi dzień roboczy. Jeśli wznawiasz polisę ubezpieczeniową oryginał polisy powinien trafić do KNF przed dniem rozpoczęciem ochrony.
 7. W przypadku dostarczenia polisy do Komisji Nadzoru Finansowego po terminie, KNF może nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości 500zł za każdy dzień opóźnienia.
 8. Umowa ubezpieczenia dla biur usług płatniczych nie odnawia się
  automatycznie. Aby wznowić polisę na kolejny rok należy złożyć nowy wniosek o zawarcie ubezpieczenia. Nowy wniosek o ubezpieczenie można złożyć nawet 60 dni przed datą końca ubezpieczenia.
 9. W przypadku zakończenia działalności biura usług płatniczych w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczenia, należy ten fakt zgłosić do osoby wystawiającej polisę lub bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń. Fakt ten potwierdza aneks do polisy. Ubezpieczającemu może również przysługiwać
  zwrot składki za opłacony, a niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 10.  Zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych, wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych, wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych, aby świadomie dokonać zakupu ubezpieczenia online.
 11. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie ubezpieczenia, skontaktuj się z nami:

Kontakt

 
 

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkody
  powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych, do wysokości dokonanej wpłaty.
 • Szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, osoby nim
  zarządzające oraz osoby, którymi biuro posługuje się przy wykonywaniu działalności.

Kto powinien się ubezpieczyć?

 • Każda osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która jest uprawniona do świadczenia usług płatniczych oraz wpisana do rejestru KNF jako biuro usług płatniczych.
Działalność biur usług płatniczych jest działalnością regulowaną co oznacza, że każda tego typu działalność musi być wpisana do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Jednym z głównych obowiązków po uzyskaniu wpisu w rejestrze KNF jest ochrona środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników (klientów) w celu wykonania transakcji płatniczych (w tym również środków od pośredników i agentów). Obowiązek ten można spełnić zawierając umowę ubezpieczenia dla biura usług płatniczych.