fbpx

Obowiązkowe ubezpieczenie Oc dla biura usług płatniczych

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkody
  powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych, do wysokości dokonanej wpłaty.
 • Szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, osoby nim
  zarządzające oraz osoby, którymi biuro posługuje się przy wykonywaniu działalności.

Oblicz składkę:

Skalkuluj składkę

Kto powinien się ubezpieczyć?

 • Każda osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która jest uprawniona do świadczenia usług płatniczych oraz wpisana do rejestru KNF jako biuro usług płatniczych.

Działalność biur usług płatniczych jest działalnością regulowaną co oznacza, że każda tego typu działalność musi być wpisana do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednym z głównych obowiązków po uzyskaniu wpisu w rejestrze KNF jest ochrona środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników (klientów) w celu wykonania transakcji płatniczych (w tym również środków od pośredników i agentów). Obowiązek ten można spełnić zawierając umowę ubezpieczenia dla biura usług płatniczych.

 
 

Co zyskuję?

 • Szeroki zakres ochrony spełniający wymogi KNF – ubezpieczenie dla biura usług płatniczych obejmuje szkody wyrządzone przez biuro, osoby nim zarządzające lub pracowników.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – AXA Ubezpieczenia TUiR S. A..
 • Składka na raty – polisę można opłacić jednorazowo, w 2, 4 lub w 12 ratach.
 • Prosty sposób na zakup online – polisę można zawrzeć w 3 minuty bez konieczności wychodzenia z domu.
 • Możliwość wykupienia regresu – Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie miało prawa żądać od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania, nawet jeśli szkoda była wynikiem rażącego niedbalstwa.

Zakres i przedmiot obowiązkowego ubezpieczenia OC biur usług płatniczych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia z dnia 24 września 2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych.

Co obejmuje ubezpieczenie OC biur usług płatniczych?

 • Odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkodę powstałą w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych, do wysokości dokonanej wpłaty.
 • Ochroną objęte są szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, osoby nim zarządzające oraz osoby, którymi biuro posługuje się przy wykonywaniu działalności.

Jak kupić ubezpieczenie dla biura usług płatniczych?

Jeśli kupujesz po raz pierwszy:

Wybierz „Skalkuluj składkę” i uzupełnij łączną kwotę transakcji płatniczych za ostatnie 12 miesięcy. Po wprowadzeniu danych do kalkulatora poznasz składkę za ubezpieczenie.

Skalkuluj składkę

Aby dokonać zakupu zarejestruj się i wypełnij wniosek online.

Jeśli chcesz wznowić ubezpieczenie:

  • Zaloguj się na swoje konto, pamiętając, że loginem jest Twój adres mailowy, podany przy rejestracji.
  • Wypełnij wniosek online.
  • Wydrukuj wypełniony wniosek, podpisz i prześlij na adres:
   Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o.                                    ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań
  • lub wyślij podpisany skan dokumentu na adres: biuro@wpsu.pl
  • Polisę OC biura usług płatniczych otrzymasz w wersji papierowej pocztą na podany we wniosku adres do korespondencji.
  • UWAGA: Masz 7 dni od zawarcia ubezpieczenia (data złożenia wniosku w systemie online) na dostarczenie oryginału polisy do Komisji Nadzoru Finansowego. W tym celu wysyłamy do Ciebie polisę w dwóch egzemplarzach (listem poleconym priorytetem), tak, aby była ona u Ciebie już na drugi dzień roboczy. Jeśli wznawiasz polisę ubezpieczeniową oryginał polisy powinien trafić do KNF przed dniem rozpoczęciem ochrony.
  • Opłać składkę na wskazany na polisie numer konta – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy.
  • Jeśli masz pytania – zapraszamy do kontaktu.

Co warto wiedzieć kupując ubezpieczenie dla biura usług płatniczych?

 1. Jeśli chcesz prowadzić biuro usług płatniczych, w którym można np. opłacić rachunki za prąd, wodę czy Internet najpierw musisz uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność możesz prowadzić tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 2. Komisja Nadzoru finansowego dokonuje wpisu w rejestrze biur usług płatniczych w terminie 7 dni od dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.
 3. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez biuro usług płatniczych, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ono usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty 500 000 euro miesięcznie.
 4. Jednym z obowiązków biur usług płatniczych jest ochrona środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników (klientów). Ochronę taką można uzyskać zawierając umowę ubezpieczenia dla biura usług płatniczych, umowę gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na okres minimum 12 miesięcy.
 5. Polisa ubezpieczeniowa to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Polisę możesz zawrzeć za pośrednictwem dystrybutora ubezpieczeń np. multiagencji lub bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeń.
 6. Masz 7 dni od zawarcia ubezpieczenia (data złożenia wniosku w systemie online) na dostarczenie oryginału polisy do Komisji Nadzoru Finansowego. W tym celu wysyłamy do Ciebie polisę w dwóch egzemplarzach (listem poleconym priorytetem), tak, aby była ona u Ciebie już na drugi dzień roboczy. Jeśli wznawiasz polisę ubezpieczeniową oryginał polisy powinien trafić do KNF przed dniem rozpoczęciem ochrony.
 7. W przypadku dostarczenia polisy do Komisji Nadzoru Finansowego po terminie, KNF może nałożyć na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości 500zł za każdy dzień opóźnienia.
 8. Umowa ubezpieczenia dla biur usług płatniczych nie odnawia się
  automatycznie. Aby wznowić polisę na kolejny rok należy złożyć nowy wniosek o zawarcie ubezpieczenia. Nowy wniosek o ubezpieczenie można złożyć nawet 60 dni przed datą końca ubezpieczenia.
 9. W przypadku zakończenia działalności biura usług płatniczych w trakcie obowiązywania polisy ubezpieczenia, należy ten fakt zgłosić do osoby wystawiającej polisę lub bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń. Fakt ten potwierdza aneks do polisy. Ubezpieczającemu może również przysługiwać
  zwrot składki za opłacony, a niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 10.  Zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych, wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych, wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych, aby świadomie dokonać zakupu ubezpieczenia online.
 11. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w sprawie ubezpieczenia, skontaktuj się z nami:

Kontakt