Regulamin konkursu: „Konkurs na Dzień Księgowego 2020”

 1. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać́́ prawa i zaciągać́́ zobowiązania, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski („Uczestnicy”).
 2. Pracownicy WielkoPolskiego Serwisu Ubezpieczeń Sp. z o.o., osoby zarządzające, dyrektorzy i przedstawiciele (i ich członkowie rodzin, niezależnie od stopnia pokrewieństwa), jej spółki zależne, spółki powiązane, dostawcy nagród nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Organizatorem konkursu jest WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słonecznej 15a, 60-286 Poznań́ („WPSU” lub „Organizator”).
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu od dnia 8 czerwca 2020 o godz. 12.00 i trwa do dnia 10 czerwca 2020 do godz. 12.00 („Okres Konkurs”). Wyniki konkursu (imiona i nazwiska zwycięzców oraz treść zwycięskich prac) zostaną ogłoszone w dniu 11 czerwca 2020 o godzinie 12:00 na fanpage Organizatora „Ubezpieczenia Biur Rachunkowych i Księgowych Etatowych” na facebooku i na stronie wpsu.pl/konkurs.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na fanpage

https://www.facebook.com/ubezpieczenie.oc.biuro.rachunkowe.ksiegowy oraz na www.wpsu.pl/konkurs .

 1. Facebook Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z przebiegiem konkursu mogą być kierowane wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik w okresie trwania konkursu musi umieścić pod postem zawierającym ogłoszenie o niniejszym konkursie znajdującym się na stronie https://www.facebook.com/ubezpieczenie.oc.biuro.rachunkowe.ksiegowy komentarz, w którym dopisze zwrotkę fraszki „Na księgowego”. Zgłoszenie do konkursu w którym uczestnik dopisze zwrotkę do fraszki w trakcie trwania konkursu można też wysłać w wiadomości prywatnej do @ubezpieczenie.oc.biuro.rachunkowe.ksiegowy lub mailem na adres biuro@wpsu.pl. W tych  przypadkach wraz z zadaniem konkursowym uczestnik zobowiązany jest zamieścić w komentarzu, wiadomości prywatnej lub mailu oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, publicznego ogłoszenia wyników i przekazania nagród”. W przypadku braku wymaganego oświadczenia w zakresie danych osobowych Organizator zapyta w wiadomości prywatnej (lub z odpowiedzi na otrzymaną wiadomość mailową): „Czy wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, publicznego ogłoszenia wyników i przekazania nagród?” Tylko wyraźna odpowiedź twierdząca będzie uważana za pozytywną. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu nie jest obowiązkiem uczestnika ale bez jej wyrażenia nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie, dlatego osoby, które do chwili zakończenia konkursu nie udzielą takiej zgody nie wezmą udziału w konkursie. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie, jeśli jednak stanie się to przed ogłoszeniem wyników Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może napisać dowolną liczbę odpowiedzi, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 5. Zwycięzców konkursu wyłoni trzyosobowa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników.
 6. Komisja dokonując wyboru zwycięzców kierować się będzie następującymi kryteriami:
 7. a) dowcipność odpowiedzi na zadanie w konkursowe;
 8. b) oryginalność odpowiedzi na zadanie konkursowe;
 9. c) kreatywność odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 10. Przyznane zostaną: 1 nagroda główna w postaci Masażera HOMEDICS NMS-620H-EU oraz 5 wyróżnień w postaci podkładki pod mysz. Wygrane Nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny, a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Jeśli przyznana osobie fizycznej nagroda podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Organizator przyzna zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej należnemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i odprowadzi ją do urzędu skarbowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej.
 11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym lub w wiadomości mailowej (zależnie od trybu, w jakim zgłoszono udział w Konkursie). Zwycięzcy zobowiązani są do skontaktowania się w wiadomości prywatnej na profilu Organizatora na Facebooku lub na adres biuro@wpsu.pl i podania swojego adresu mailowego. Na podany przez zwycięzcę adres mailowy zostanie przesłany do wypełnienia formularz obejmujący dane niezbędne w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Po otrzymaniu wypełnionego formularza i adresu do wysyłki nagrody Organizator prześle na wskazany adres nagrodę przyznaną danemu zwycięzcy. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w sposób opisany w niniejszym punkcie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu, traci prawo do nagrody.
 12. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora podany w pkt. 3 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres email), datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 13. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem mailowym: odo@wpsu.pl. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) w celu przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyłonienia zwycięzców i ogłoszenia wyników konkursu w mediach społecznościowych – na postaci uzasadniony interes Organizatora art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO; b) w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych Organizatora związanych z realizacją konkursu – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków Organizatora związanych z realizacją konkursu, a w zakresie publikacji informacji związanych z przebiegiem konkursu przez okres 1 miesiąca. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnik  ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie. Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT i księgowe.
 14. Zamieszczenie zadania konkursowego przez Uczestnika w poście konkursowym lub przesłanie go mailem do Organizatora jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania konkursowego, że przysługuje mu do tego zadania pełnia praw autorskich, również majątkowych, oraz że w żaden sposób przy jego tworzeniu czy zgłaszaniu do konkursu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook w trakcie trwania Konkursu.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a przez serwis Facebook.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji konkursu lub jakiejkolwiek jej części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki wykraczające poza racjonalną kontrolę Organizatora wpływają na prawidłowe funkcjonowanie konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników, którzy działali w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminie.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.