fbpx

To osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poniosła szkodę. Poszkodowanemu zgodnie z zawartą umową Ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odszkodowanie/świadczenie.