Skąd obowiązkowe OC biura usług płatniczych?

Biuro usług płatniczych ( tzw. okienko płatnicze ) zobowiązane jest przez Ustawodawcę do zabezpieczenia środków płatniczych przejętych od klientów. Zabezpieczenie to można zrealizować poprzez zawarcie umowy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia. Każde z tych rozwiązań zabezpiecza biuro usług płatniczych na tym samym poziomie. Obowiązkowe OC biura usług płatniczych jest jednak opcją najprostszą, wymagającą najmniej formalności. Zwłaszcza jeśli właściciel okienka kasowego wybiera ubezpieczenie online. Sprawdź, jak łatwo obliczyć składkę dla Twojego BUPa.

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Nakładając na biuro usług płatniczych obowiązek ubezpieczenia, Ustawodawca zabezpiecza interes klienta, który przekazał środki pieniężne, ale BUP nie wykonał lub wykonał nienależycie swoją usługę. Mowa tu zarówno o właścicielu biura, jego pracownikach, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie oraz umowy o współpracę. Ubezpieczyciel gwarantuje wówczas zwrot środków.

Prawo do regresu

Istnieje sytuacja, w której Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie klientowi, a następnie będzie miał prawo zwrócić się do biura usług płatniczych o zwrot wypłaconego świadczenia ( prawo do regresu). Sytuację tę definiuje dość nieścisły termin „rażącego niedbalstwa”. Ujmując to skrótowo, jeśli BUP wyrządzi klientowi szkodę w wyniku niezachowania staranności czy zachowania nierozsądnego, będzie musiał szkodę tę pokryć z własnych środków. Na szczęście, jako właściciel możesz zabezpieczyć interes swojego biura i we wniosku ubezpieczeniowym zaznaczyć opcję:

„.

Wówczas będziesz chroniony także przed roszczeniem regresowym ze strony Ubezpieczyciela. Opcja ta jest darmowa.

W naszej multiagencji kupisz najtańsze na rynku obowiązkowe ubezpieczenie OC dla biura usług płatniczych. Na wysokość składki wpływa łączna kwota transakcji płatniczych, realizowanych przez twoje biuro. Im wyższa jest to kwota, tym wyższa składka. Zawsze jednak płatność możesz rozłożyć na raty ( od 2 do 12 rat ).