ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek

Wypadki w szkole. Jak postępować?

Niestety wypadki w szkole zdarzają się często, stając się przykrą powszechnością. Stan ten wynika z jednej strony z dziecięcej żywiołowości i braku roztropności a z drugiej strony może być konsekwencją niewłaściwych rozwiązań organizacyjnych i technicznych placówki szkolnej.

Jak prawo definiuje wypadki szkolne?

W terminologii prawnej wypadki szkolne dzielą się na trzy grupy. Pierwsza z nich to wypadki lekkie, a więc nieznaczne uszkodzenia ciała (stłuczenia, powierzchowne zadrapania i rany). Druga grupa obejmuje wypadki ciężkie, a więc takie w wyniku których nastąpiło poważne uszkodzenie ciała (utrata mowy, wzroku, słuchu, zdolności prokreacyjnej, złamanie kości, skręcenie) oraz utrata zdrowia, uniemożliwiająca podstawowe funkcjonowanie organizmu. Skutkiem ciężkiego wypadku są również choroby nieuleczalne, zagrażające życiu, urazy psychiczne, zniekształcenia i zeszpecenia ciała. Ostatnia grupa wypadków to wypadki śmiertelne, czyli takie w wyniku których nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy licząc od dnia zdarzenia.

Kiedy najwięcej wypadków?

Statystki Systemu Informacji Oświatowej mówią, że na przełomie 2015/2016 roku doszło do około 60 tysięcy wypadków¹. Najwięcej zdarzyło ich się w szkole podstawowej i gimnazjum. Najczęściej wypadki mają miejsce podczas lekcji wychowania fizycznego oraz na przerwach międzylekcyjnych a także w niewielkim procencie podczas szkolnych wycieczek. Co ciekawe liczba ta wzrasta w okresie wiosennym prawie o 30%. Najmniej wypadków ma miejsce w listopadzie i lutym².

Jakie są najczęstsze urazy szkolne?

W pierwszej kolejności są to zwichnięcia i skręcenia (około 35%), następnie złamania kończyn (około 25%), stłuczenia i zmiażdżenia (około 20%), w mniejszych ilościach zdarzają się naszym dzieciom rany zewnętrzne, rozerwania (około 9%) oraz urazy wewnętrzne (około 2,5%). Zupełnie sporadycznie dochodzi w szkole do oparzeń, utraty części ciała, ciężkich złamań oraz zatruć. Zdarzają się również wypadki śmiertelne³.

Co zrobić?

Nie jesteśmy w stanie wyeliminować wypadków szkolnych, bowiem nawet gdybyśmy bardzo dobrze zorganizowali przestrzeń szkolną, to i tak pozostaje dość niepokorny czynnik ludzki. Możemy rozmawiać z dziećmi na temat właściwych zachowań i ćwiczyć ich wyobraźnię przyczynowo-skutkową. Możemy również zwrócić uwagę na kompetencje nauczycieli w zakresie właściwej opieki nad dziećmi. Gdy jednak naszemu dziecko zdarzy się wypadek w szkole lub podczas zajęć pozaszkolnych organizowanych przez nauczycieli postępujmy zgodnie z procedurami.

Jakie obowiązki ma szkoła?

Podstawowym obowiązkiem w sytuacji wypadku jest natychmiastowe udzielenie poszkodowanemu dziecku pierwszej pomocy. Następnie szkoła powinna zawiadomić o zdarzeniu:

 • rodziców (opiekunów),
 • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • społecznego inspektora pracy,
 • organ prowadzący szkołę lub placówkę,
 • radę rodziców.

Jeśli wypadek miał charakter ciężki, zbiorowy czy śmiertelny dyrektor szkoły powinien w dalszej kolejności powiadomić prokuratora i kuratora oświaty. W przypadku zatrucia szkoła powiadamia także inspektora sanitarnego. Każdy niepokojący uraz jest podstawą do wezwania pogotowia i zapewnienia uczniowi opieki w drodze do szpitala. Jeśli natomiast wypadek miał charakter lekki, po udzieleniu pierwszej pomocy, należy ustalić czy konieczne jest wezwanie pogotowia i zwolnienie ucznia z lekcji. Ponadto obowiązkiem szkoły jest odnotowanie każdego wypadku w dzienniku – daty, godziny, miejsca, okoliczności zdarzenia oraz godziny powiadomienia rodziców.Gdy wypadek powstał na skutek niesprawnych urządzeń czy pomieszczeń, dyrektor jest zobligowany do zabezpieczenia ich do czasu oględzin. Przy wypadkach ciężkich i śmiertelnych dyrektor powołuje zespół powypadkowy, który sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy otrzymują rodzice poszkodowanego dziecka i w przypadku zastrzeżeń, mają 7 dni na odwołanie się od jego zapisów.

Odszkodowanie

Uczniowi, który uległ wypadkowi w szkole przepisy kodeksu cywilnego gwarantują zadośćuczynienie za krzywdę, rentę w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, zwrot kosztów za leczenie i dojazdy do placówek medycznych. Jeśli uczeń w wypadku szkolnym poniósł śmierć, jego rodzina może uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę, zwrot kosztów pogrzebu oraz odszkodowania, jeśli w wyniku śmierci dziecka pogorszyła się sytuacja życiowa rodziny. Uczeń ubezpieczony polisą NNW grupową szkolną lub indywidualną otrzymuje również odszkodowanie. Duże znaczenie ma wówczas jakość zakupionego ubezpieczenia. Pamiętajmy, aby zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczenia, które zawarła szkoła. Jeśli jest ono niewystarczające (a bywa tak powszechnie) proponujemy indywidualną polisę dla naszego dziecka. Da ona nam zdecydowanie większe poczucie pewności, że świadczenie odszkodowawcze pokryje koszty związane z wypadkiem szkolnym.

 

¹,³ Raport Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2015/2016 wg SIO stan na 30.09.2016 r., https://cie.men.gov.pl
² Raport Ergo Hestia o bezpieczeństwie dzieci, http://media.ergohestia.pl

 

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek

Na czym polega ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Ogólnie rzecz ujmując jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą przydarzyć się naszym dzieciom. Jednak szczegółowe dookreślenie definicji poszczególnych składników ubezpieczenia, jego warunków i wykluczeń różni się w przypadku poszczególnych produktów ubezpieczeniowych. Szczegóły te odnajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W terminologii specjalistycznej ubezpieczenie NNW nazywane jest osobowym, bowiem jego przedmiotem jest życie i zdrowie. Może występować jako samodzielne ubezpieczenie lub być częścią składową szerszego pakietu.

Warto!

Ponieważ prawo dopuszcza w przypadku ubezpieczeń NNW kumulację świadczeń z rożnych polis, warto posiadać NNW w więcej niż jednym pakiecie. Na przykład, wykupiliśmy indywidualną kompleksową polisę NNW Edu Plus dla naszego dziecka, posiadamy także ubezpieczenie rodziny, którego pakiet obejmuje dziecko oraz wykupiliśmy dobre ubezpieczenie podróżne, ponieważ właśnie wybieramy się na wakacje. Jeśli zatem na wakacjach nasze dziecko złamie rękę, a złamanie to będzie odpowiadało warunkom NNW w poszczególnych pakietach, to odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia otrzymamy z trzech różnych źródeł. Nie małe znaczenie ma tutaj wybór dobrych produktów ubezpieczeniowych, ich zakres i sumy gwarancyjne. Pamiętajmy, aby zawsze zapoznać się z nimi szczegółowo. W przypadku ubezpieczenia NNW odszkodowanie otrzymamy także niezależnie od wypłaty świadczenia z ZUSu.

Jak ustala się wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie wypłacane z polisy NNW zależne jest od wysokości sumy gwarancyjnej, wybranego zakresu oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu definiuje się jako:

„… naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu…”

Uszczerbek na zdrowiu rozpoznaje wskazany przez ubezpieczyciela lekarz. Jego stopień natomiast ustala się na podstawie zgłoszonego roszczenia, dostarczonej dokumentacji medycznej oraz aktualnej tabeli norm, opracowanej przez ubezpieczyciela (znajdziemy ją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Często towarzystwa ubezpieczeń ustalając procent uszczerbku na zdrowiu, biorą pod uwagę dodatkowe czynniki na przykład charakter czynności zawodowych wykonywanych przez ubezpieczonego lub stan upośledzenia uszkodzonego organu przed wypadkiem.

Elastyczna i kompleksowa oferta

Na rynku znajdziemy wiele propozycji ubezpieczenia NNW szkolnego. Warto skupić się na ofertach elastycznych i kompleksowych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka. Zazwyczaj obejmują one następstwa nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz choroby i ich następstwa, zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony. Oferty kompleksowe proponują  ochronę naszego dziecka, trwającą 24 godziny na dobę na obszarze całego świata (z wyjątkami określonymi w umowie), a więc nie tylko w szkole ale również w domu i podczas wyjazdów. Ma to duże znaczenie, jeśli nieszczęśliwy wypadek zdarzy się naszemu dziecko na przełomie roku szkolnego i dni wolnych. Jeśli dziecko trafi do szpitala na przykład kilka dni przed końcem roku, to posiadając przeciętną polisę szkolną, otrzymamy odszkodowanie tylko za te kilka dni, nawet jeśli pobyt w szpitalu przedłuży się do kilku miesięcy.

Pamiętajmy jednak, że zakres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od wybranych opcji. Podstawowe warianty obejmują zazwyczaj pokrycie kosztów:

 • uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
 • uszczerbku na zdrowiu w wyniku padaczki,
 • śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy,
 • śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie
  nieszczęśliwego wypadku,
 • pogryzienia przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie,
 • wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W zależności od potrzeb podstawową ochronę możemy dowolnie rozszerzać między innymi o:

 • trwałe inwalidztwo częściowe,
 • zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego w przypadku inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • złamanie jednej lub więcej kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • urazy narządu ruchu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem,
 • porady telemedycyny,
 • pakiety onkologiczne
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
 • czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek, sport dla dziecka, pasje dziecięce

Kiedy Twoje dziecko kocha sport

Dzieci uwielbiają biegać i dokazywać. Ruch jest dla nich nie tylko okazją do zabawy i poznawania świata ale także istotnym warunkiem harmonijnego rozwoju i zdrowia. Aktywność fizyczna przyczynia się do właściwej budowy układu kostnego, krwionośnego, oddechowego, nerwowego i hormonalnego oraz wzmacnia odporność. Poza fizjologią ma również olbrzymie znaczenie psychologiczne i społeczne. To dzięki sportowi dzieci mogą nauczyć się współpracy, przestrzegania granic, pracy dla osiągnięcia wspólnego celu, odwagi i wytrwałości. Dlatego ważne jest abyśmy zachęcali je do aktywności fizycznej poprzez wybór odpowiedniej dyscypliny sportowej. Obserwujmy, jaki rodzaj aktywności szczególnie cieszy nasze dziecko i stwórzmy warunki do rozwoju sportowej pasji.

Jaki sport?

Idealnie byłoby dostosować rodzaj aktywności do budowy fizjologicznej dziecka – wzrostu, wagi, napięcia mięśniowego, spójności stawów oraz predyspozycji osobowościowych. Często jednak przy wyborze dyscypliny dzieci kierują się presją środowiska. Chcą ćwiczyć to, co ich rówieśnicy lub to, co jest zwyczajnie popularne. Jako rodzice powinniśmy pozwolić dzieciom na poszukiwania i próby. Podstawą prawdziwej pasji jest bowiem wolny wybór i przekonanie o jego słuszności. Wśród najczęściej wybieranych sportów u chłopców prym wiedzie zdecydowanie piłka nożna, bo jak wskazują sondaże aż 58% z nich chce być jak Ronaldo. Dziewczynki natomiast najczęściej wybierają taniec, balet oraz pływanie i gimnastykę. Sportem, który łączy obie płcie jest pływanie, bowiem wybiera je 28% chłopców i 31% dziewczynek¹.

Kontuzje

Aktywność fizyczna wiąże się nieodzownie z kontuzjami, które mogą przybierać formę drobnych obrażeń lub poważnych uszkodzeń. Najczęstszymi przyczynami sportowych kontuzji są urazy mechaniczne, powstałe w wyniku upadku, zderzenia z innym przeciwnikiem, sprzętem czy przeszkodami. Drugim częstym powodem uszkodzeń ciała jest przeciążenie organizmu, wynikające z nieadekwatnych do możliwości dziecka, zbyt intensywnych treningów. Pamiętajmy, że układ kostno-stawowy dopiero rozwija się u dzieci i jest podatny na obciążenia związane z wysiłkiem fizycznym. Jednymi z najgroźniejszych urazów, do jakich może dojść podczas uprawiania sportu są urazy głowy oraz kręgosłupa szyjnego. Nie powinniśmy nigdy lekceważyć ich konsekwencji i koniecznie poddać dziecko badaniu specjalisty.

Koszty leczenia

Uprawiając sport, nasze dzieci narażone są na kontuzje, których konsekwencje mogą wiązać się z wieloletnią rekonwalescencją. Jako rodzice powinniśmy mieć świadomość również takiego ryzyka i przygotować się właściwie na okoliczności hospitalizacji dziecka, operacji, porad specjalistów, zakupu lekarstw i sprzętów ortopedycznych, rehabilitacji a także długich przerw w nauce. Radzimy posłużyć się odpowiednio skonstruowanym ubezpieczeniem NNW, które poza standardową ochroną dziecka w szkole, na wyjazdach i w domu, obejmujące także  wyczynowe uprawianie sportu.
 
¹ Badanie “Pozaszkolna edukacja sportowa dzieci”, Blue Media, 2018

 

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek, pasje, sport dla dziecka

Jak mądrze wspierać pasje?

Dzieci przychodzą na świat z dużym potencjałem umiejętności. W już w wieku przedszkolnym można dostrzec, które z nich sprawiają im szczególną radość. Wówczas poświęcają im o wiele więcej czasu niż pozostałym aktywnościom. Zainteresowanie wybranymi formami aktywności wynika z predyspozycji osobowościowych dzieci lub szczególnego wpływu środowiska rodzinnego. Rolą rodzica jest zaobserwowanie u dziecka aktywności, w których czuje się pewnie i które sprawiają mu satysfakcję oraz wspieranie pociechy w ich rozwoju.

Chwal

Najskuteczniejszym sposobem wspierania dziecięcych pasji jest tzw. wspieranie pozytywne. Polega ono na chwaleniu tych zachowań, które sprzyjają rozwojowi zainteresowania daną aktywnością. Chwalmy więc dziecko za dociekliwość, wytrwałość, umiejętność cieszenia się sukcesem i godzenia z porażką.

Nie zmuszaj

Psycholodzy radzą, aby wspierając dzieci w ich pasjach zachować zdrowy dystans. Presja aby dziecko osiągało wyniki może je zniechęcić do ulubionych aktywności. Jako rodzice wykazujmy więc cierpliwość i czujność. Jeśli dostrzeżemy, że zainteresowania naszego dziecka słabną, szukajmy pozytywnych sposobów zachęcenia go. Jeśli i to nie przyniesie skutków, pozwólmy dziecku na poszukiwania i próby. Nie wykluczajmy także możliwości pasjonowania się przez nasze pociechy kilkoma różnymi aktywnościami.

Bądź przy nim w ważnych momentach

Zawody, konkursy, wystawy, przedstawienia to nieodzowne elementy doskonalenia dziecięcych pasji. Pamiętajmy, że są to również niezwykle stresujące chwile dla naszych dzieci. Bądźmy wówczas z nimi i wspierajmy je dobrym słowem. Poczucie bliskości i wsparcie ułatwi naszym pociechom przeżywanie nieodzownych porażek i wzmocni ich poczucie wartości.

Stwórz warunki

Zaangażowanie w rozwój pasji naszego dziecka wymaga od nas stworzenia właściwych warunków wychowawczych i materialnych. Wydatki związane z zakupem odpowiedniego sprzętu, instrumentu, obozami i szkoleniami to nie wszystko. Najważniejsze, abyśmy potrafili wygospodarować czas dla naszych dzieci. Potraktujmy te wysiłki jako rodzaj inwestycji.

Zabezpiecz

Stworzenie warunków wspierających rozwój zainteresowań obejmuje także rodzicielską przezorność. Jeśli nasze dziecko pasjonuje się dziedziną wymagającą sprawności fizycznej (np. piłką nożną, wspinaczką, jazdą na rowerze) to koniecznie zabezpieczmy się na wypadek kontuzji. Urazy są nieodzownym elementem sportu, zwłaszcza u dzieci. Ich konsekwencje bywają poważne i często wymagają hospitalizacji. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka, które uwzględnia wyczynowe uprawianie  sportu. Koszt jest niewielki a wykupiona ochrona daje nam poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajmy aby dokładnie sprawdzić, czy polisa jest dostosowana do potrzeb naszego dziecka. W przypadku wątpliwości nasz zespół wypracuje najlepszy wariant ochrony.

 

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek

Zamiast lepszej ochrony uczniów pieniądze dla szkoły?

Praktyka gratyfikacji szkoły w zamian za wybór określonego ubezpieczyciela nie budziłaby wątpliwości etycznych, gdyby w parze z darowizną szły wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe. Rzeczywistość bywa jednak mniej optymistyczna. Ilość sygnałów rozczarowania wysokością odszkodowań lub brakiem ich wypłaty świadczy o zawieraniu przez szkoły ubezpieczeń niedostosowanych do realiów i potrzeb. W takim wypadku można podejrzewać, że placówki przy wyborze ochrony ubezpieczeniowej będą kierowały się wysokością bonusów i gratyfikacji dla szkoły. Czy lepsze zabezpieczenie swoich uczniów zejdzie zatem na dalszy plan?

Jakie bonusy?

Zazwyczaj placówki otrzymywały od 20 do 40% składki wnoszonej przez rodziców. Jest to kwota oscylująca wokół kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo oferowano szkołom darowizny materialne w postaci sprzętów lub organizacji imprez szkolnych. Być może stąd zrodził się mit obowiązku ubezpieczenia szkolnego i presja na rodziców, aby bezrefleksyjnie ubezpieczali dzieci.

Niezgodne z prawem

Kwestii gratyfikacji w zamian za zakup przez szkołę konkretnego ubezpieczenia przyjrzała się Komisja Nadzoru Finansowego. Wydała w tej sprawie jednoznaczny komunikat. Otóż praktyka pobierania przez szkołę darowizny za zawarcie ubezpieczenia na tzw. cudzy rachunek w formie grupowej jest sprzeczna z przepisem art. 18 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z powyższym ubezpieczający, którym w tym przypadku jest szkoła nie może otrzymywać wynagrodzenia ani innych gratyfikacji w związku z oferowaniem możliwości zawarcia ubezpieczenia. W świetle prawa bonusów tych nie mogą również otrzymywać osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego (np. rada rodziców czy dyrektor). KNF uznał powyższą praktykę jako konflikt interesów, który może prowadzić do decyzji podejmowanych na podstawie niewłaściwych pobudek. Również Biuro Rzecznika Ubezpieczonych oceniło jako naganną procedurę finansowania szkoły ze składek uczniowskich. Odniesiono się do braku pełnej i terminowej informacji ze strony szkoły na temat dobrowolności ubezpieczeń. Podważono również styl narzucania rodzicom wybranego przez placówkę ubezpieczenia.

Bądźmy przezorni

Radzimy, aby na pierwszym zebraniu szkolnym dopytać o zakres ubezpieczenia i wysokość sumy gwarancyjnej. Jeśli okaże się, że zaproponowana przez szkołę ochrona obejmuje niewiele zdarzeń a suma odszkodowania odbiega od realiów, proponujemy zakup polisy indywidualnej w wariancie, jaki nam odpowiada. Ubezpieczenie kupimy online bez zbędnych formalności i w korzystnej cenie a szkoła, zgodnie z prawem, zaakceptuje naszą polisę.

 

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek

Ubezpieczenie NNW szkolne nie jest obowiązkowe!

Jako rodzice musimy zdawać sobie sprawę z faktu, iż o obligatoryjności ubezpieczeń decyduje wyłącznie Ustawodawca. Jeśli zatem nie istnieje ustawa regulująca obowiązkowość w tej kwestii, powinniśmy traktować ubezpieczenie NNW szkolne, jako dobrowolne. Ministerstwo Edukacji Narodowej w liście do dyrektorów szkół określa powyższe jednoznacznie:

„…umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.”.

W sprawie dobrowolności ubezpieczenia szkolnego głos zabrał również Rzecznik Finansowy. W raporcie „Ubezpieczenia szkolne” z 2017 roku bez wątpliwości uznał swobodę rodziców do podejmowania decyzji zakupu ubezpieczenia.

Uczestnik wycieczki zagranicznej

Ustawodawca nakłada obowiązek wyłącznie w przypadku ubezpieczenia uczestnika wycieczki zagranicznej. Do roku 2014 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nakładało taki obowiązek także na uczestników wycieczek organizowanych na terenie kraju przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zapis ten jednak zmieniło rozporządzenie ministerstwa z 28 sierpnia 2014 roku. W obecnym stanie prawnym rodzic musi ubezpieczyć dziecko wyjeżdżające na szkolną wycieczkę zagraniczną.

Szkoły niepubliczne

Ustawodawca gwarantuje nam dobrowolność ubezpieczeń wyłącznie w zakresie placówek publicznych. Jeśli jednak nasze dziecko uczęszcza do jednostki prywatnej w oparciu o umowę cywilnoprawną, to wówczas obowiązują nas zapisy umowy. Zatem jeśli umowa zawiera warunek obligatoryjnego ubezpieczenia dzieci lub pokrycia kosztów ubezpieczenia zawartego przez placówkę, to wówczas warunek ten jest dla nas wiążący.

Nieobowiązkowe ale konieczne

Popularność tematu obowiązku ubezpieczeń szkolnych na początku każdego roku szkolnego świadczy o coraz większej świadomości rodziców w zakresie swoich praw. Utrzymujący się stan, w którym szkoła niejako ignoruje wolę rodziców, dokonując wyboru ubezpieczenia bez konsultacji jest niedopuszczalny. Niedopuszczalny również wydaje się stosowany powszechnie przez zakłady ubezpieczeń system bonusów dla szkoły lub jej pracowników w zamian za zawarcie grupowej umowy ubezpieczenia. Taka praktyka budzi moralne wątpliwości, zwłaszcza że przeciętne ubezpieczenia opiewają na niskie sumy gwarancyjne. Oznacza to, że jako rodzice płacimy za produkty niskiej jakości, które nie pokrywają wysokich kosztów leczenia. Pamiętajmy jednak aby nie traktować dobrowolności, jako wyboru pomiędzy ubezpieczeniem czy jego brakiem. Statystki Systemu Informacji Oświatowej mówią o poważnej liczbie wypadków, jakim ulegają dzieci w szkołach (40% z nich ma miejsce na lekcji wychowania fizycznego). Wobec tego nierozsądne byłoby nie zabezpieczenie się przed potencjalnymi skutkami owych wypadków. Wykorzystajmy dobrowolność ubezpieczeń do wybrania najlepszej opcji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb naszych dzieci, ich temperamentów i aktywności.

 

NASTĘPNY