kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia biura usług płatniczych

Kary dla biura usług płatniczych

Finansowe kary dla biura usług płatniczych

Od kilku lat Komisja Nadzoru Finansowego sukcesywnie karze Biura Usług Płatniczych za lekceważenie obowiązków ustawowych. Nie tylko wzrasta liczba ukaranych biur ale także wysokość grzywien za poszczególne uchybienia. Ponadto KNF ostrzega, że surowiej będzie traktować biura, które ponownie nie dopełnią prawnego obowiązku (Komunikat KNF z czerwca 2018 roku).

Za co kara?

KNF nadzorując rynek usług płatniczych, może nałożyć karę w każdym przypadku nie zastosowania się do określonych w Ustawie obowiązków Biura Usług Płatniczych. Przeważnie jednak grzywny nakładano w przypadku braku lub nieterminowego dostarczenia do KNF:

  • informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych,
  • umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawartej i kontynuowanej we właściwym terminie),
  • informacji o przekroczeniu poziomu 500 000 euro przez kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez BUP w danym okresie.

W 2018 około 10% Biur Usług Płatniczych nie zrealizowało obowiązków informacyjnych, co skutkowało nałożeniem kar finansowych. Średnia grzywien wyniosła 900 zł.

O krok dalej

Idąc dalej za ostrzeżeniami, KNF wydał już zakaz prowadzania działalności dla Biura Usług Płatniczych, jako karę za ewidentne naruszenie ustawowego obowiązku informacyjnego. Firma nie przekazywała do komisji informacji na temat wykonywanych transakcji płatniczych. To pierwszy przypadek nałożenia tak surowej kary dla Biura Usług Płatniczych. Można więc domniemywać, że KNF od tej pory będzie surowszym okiem przyglądał się działalności biur płatniczych.

Jak uniknąć grzywny?

Przede wszystkim przestrzegajmy ustawowych obowiązków i nie zapominajmy o terminach. Kwestię obowiązku ubezpieczenia OC Biura Usług Płatniczych wyjaśniamy w artykule: „Obowiązek ubezpieczenia biura usług płatniczych w świetle prawa„. Istotne jest, aby w odpowiednim terminie wznowić polisę OC. Nasi klienci mogą jednak spać spokojnie, ponieważ nadzorujemy kalendarz płatności i przypominamy o zbliżających się terminach. Jeśli jednak Biuro Usług Płatniczych nie posiada jeszcze ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w każdej chwili może je wykupić.

Skalkuluj składkę dla Twojego biura   

Kwestia dopełnienia obowiązku informacyjnego polega natomiast na przedstawieniu dokumentacji, świadczącej o posiadaniu obowiązkowej polisy w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Należy jednak dokonać tego zanim wygaśnie poprzednie obowiązkowe ubezpieczenie. Obowiązek informacyjny to również regularne informowanie KNF o łącznej wartości i liczbie przeprowadzonych transakcji płatniczych z danego kwartału. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiąże się z powyższych zobowiązań, KNF ma prawo do nałożenia kary finansowej od 500 do 100 000 zł.

NASTĘPNY

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 30 września 2014 r. poz. 1309) obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych.

Wymogi KNF

Czy polisa zakupiona za pośrednictwem serwisu online.wpsu spełnia wymogi KNF?

Tak, polisa zakupiona za pośrednictwem serwisu online.wpsu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 30 września 2014 r. poz. 1309). Jest zgodna z wymogami KNF-u.

Regres rażącego niedbalstwa

Czy w ubezpieczeniu ma zastosowanie regres do Ubezpieczonego w przypadku szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa?

O regresie ubezpieczeniowym mówimy wówczas, gdy Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu w wyniku rażącego niedbalstwa świadczenie a następnie zwróci się do Ciebie o zwrot kwoty świadczenia. Standardowo Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do Ubezpieczonego, w przypadku szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa. Za dodatkową składką oferujemy możliwość wykupienia prawa Ubezpieczyciela do regresu. Jako, że kodeks cywilny nie definiuje rażącego niedbalstwa rekomendujemy rozszerzenie ochrony i wykupienie prawa ubezpieczyciela do regresu w przypadku szkód będących skutkiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego Biura Usług Płatniczych.

Ustalenie sumy gwarancyjnej

Jak następuje ustalenie sumy gwarancyjnej, gdy rozpoczynam działalność gospodarczą jako biuro usług płatniczych i nie miałem/am dotąd żadnych transakcji płatniczych?

W przypadku biura usług płatniczych rozpoczynającego działalność w zakresie usług płatniczych całkowitą kwotę transakcji płatniczych, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się na podstawie programu działalności i planu finansowego, o których mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Suma gwarancyjna dla biur usług płatniczych

Jaki jest sposób ustalana sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego dla biur usług płatniczych?

Minimalna suma gwarancyjna dla biur usług płatniczych wynosi 0,6% całkowitej kwoty transakcji płatniczych. Mówimy tu o okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy. Suma ta odnosi się do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia. Transakcje płatnicze, o których mówimy dotyczą okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym biuro zawiera umowę ubezpieczenia. Ich wartość wynosi jednak nie mniej niż równowartość w złotych 1200 euro.

ubezpieczenia oc zawodowe ubezpieczenia dla księgowych ubezpieczenia dla biur rachunkowych ubezpieczenia dla biur usług płatniczych ubezpieczenia dla funkcjonariuszy publicznych ubezpieczenia dla rzeczoznawców

Jak uzyskać wpis do rejestru biur usług płatniczych?

Wymogi

Aby uruchomić działalność biura usług płatniczych, należy spełnić określone ustawowo warunki:

– działalność biura usług płatniczych może być wykonywana wyłącznie na terytorium RP,

– posiada program działalności i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności,

– posiada rozwiązania, umożliwiające wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych oraz realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą,

– osoba zarządzająca biurem usług płatniczych nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe.

Wniosek

Jeśli powyższe warunki są spełnione, należy złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Biuro może bowiem rozpocząć swoją działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych. Jeśli dysponujemy podpisem elektronicznym, wniosek można złożyć online lub osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć poniższe załączniki:

dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

lista agentów (jeśli dotyczy),

lista oddziałów (jeśli dotyczy),

oświadczenie wnioskodawcy o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych.

Następnie Komisja Nadzoru Finansowego weryfikuje formalno-prawnie wniosek. Jeśli wniosek jest kompletny, a dane w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, KNF dokonuje w ciągu siedmiu dni wpisu do rejestru. W przypadku gdy KNF nie dokona wpisu w terminie siedmiu dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło czternaście dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Jeśli jednak wniosek nie spełnia wymogów prawnych, KNF go odrzuca. W przypadku braków formalnych, wyznaczony zostaje siedmiodniowy termin na ich uzupełnienie. Od decyzji organu można się oczywiście odwołać lub skierować skargę bezpośrednio do sądu.

Rejestr biur usług płatniczych jest jawny i dostępny na stronie internetowej KNFu.

www.erup.knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego wystawia zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru i przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informacje o wpisie do rejestru.

Pamiętaj!

Biuro usług płatniczych jest zobowiązane poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru. Ma na to 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, składając stosowny wniosek.

Ubezpiecz się!

Właściciel biura usług płatniczych zobowiązany jest ustawowo do ochrony posiadanych środków pieniężnych. Musi w tym celu ubezpieczyć się. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia należy w terminie 7 dni od jego podpisania złożyć do KNF.

 

NASTĘPNY