ubezpieczenie oc, polisa oc, ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych nie jest zatem jego elementem. Obowiązkowa ochrona nie dotyczy czynności polegających na obliczaniu:

  • wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;
  • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świad­czeń Pracowniczych,
  • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów;
  • kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i pro­wadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi;
  • miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC biura rachunkowego znajduje się także prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze sto­sunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym za­kresie. Wyłączeniem jest tutaj przygotowanie umowy o pracę, umowy zmieniającej umowę o pracę, dokumentu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli biuro rachunkowe wykonuje powyższe czynności, warto dokupić dobrowolne ubezpieczenie. Zapewni ono ochronę w przypadku roszczeń dotyczących właśnie obsługi kadrowo-płacowej firm.

Co może się wydarzyć?

Przykład: Pod koniec czerwca 2018 roku Klientka poinformowała biuro rachunkowe, iż w związku z zajściem w ciążę zamierza korzystać z ubezpieczenia chorobowego i prosi o dokonanie stosownych zmian i zgłoszenia do ZUS-u od 01.07.2018 roku. Ostatnie zlecenie potwierdziła drogą mailową 29 czerwca (piątek) 2018 roku. Poszkodowana postanowiła także opłacać wyższą składkę ZUS aby otrzymać w przyszłości wyższy zasiłek chorobowy i macierzyński. Biuro rachunkowe dokonało zgłoszenia 02.07.2018 r. Skutkiem opóźnienia w zgłoszeniu było nieuwzględnienie wyższej składki ZUS w wyliczeniu zasiłku  za miesiąc lipiec. Różnica w świadczeniu chorobowym oraz macierzyńskim wyniosła 6.560,73 zł. Poszkodowana wezwała biuro rachunkowe do zapłaty powyższej kwoty tytułem poniesionej szkody.

Jak pokazuje powyższy przykład, nie trudno o błąd, mogący skutkować roszczeniem ze strony Klienta. W takiej sytuacji biuro rachunkowe, które miało wykupione dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie Kadry i Płace będzie miało zapewnioną ochronę ubezpieczeniową.

Przypadków takich może być wiele. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty odszkodowania pozostaje zawsze po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Warto jednak rozszerzyć zakres ubezpieczenia obowiązkowe o dobrowolne ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych.

Jeśli masz już zawarte ubezpieczenie obowiązkowe pamiętaj, że możesz dokupić dodatkowe ryzyka także w trakcie trwania aktualnej polisy.

NASTĘPNY

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 30 września 2014 r. poz. 1309) obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych.

Wymogi KNF

Czy polisa zakupiona za pośrednictwem serwisu online.wpsu spełnia wymogi KNF?

Tak, polisa zakupiona za pośrednictwem serwisu online.wpsu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 30 września 2014 r. poz. 1309). Jest zgodna z wymogami KNF-u.

Regres rażącego niedbalstwa

Czy w ubezpieczeniu ma zastosowanie regres do Ubezpieczonego w przypadku szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa?

O regresie ubezpieczeniowym mówimy wówczas, gdy Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu w wyniku rażącego niedbalstwa świadczenie a następnie zwróci się do Ciebie o zwrot kwoty świadczenia. Standardowo Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do Ubezpieczonego, w przypadku szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa. Za dodatkową składką oferujemy możliwość wykupienia prawa Ubezpieczyciela do regresu. Jako, że kodeks cywilny nie definiuje rażącego niedbalstwa rekomendujemy rozszerzenie ochrony i wykupienie prawa ubezpieczyciela do regresu w przypadku szkód będących skutkiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego Biura Usług Płatniczych.

Ustalenie sumy gwarancyjnej

Jak następuje ustalenie sumy gwarancyjnej, gdy rozpoczynam działalność gospodarczą jako biuro usług płatniczych i nie miałem/am dotąd żadnych transakcji płatniczych?

W przypadku biura usług płatniczych rozpoczynającego działalność w zakresie usług płatniczych całkowitą kwotę transakcji płatniczych, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się na podstawie programu działalności i planu finansowego, o których mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

ubezpieczenia oc zawodowe ubezpieczenia dla księgowych ubezpieczenia dla biur rachunkowych ubezpieczenia dla biur usług płatniczych ubezpieczenia dla funkcjonariuszy publicznych ubezpieczenia dla rzeczoznawców

Jak uzyskać wpis do rejestru biur usług płatniczych?

Wymogi

Aby uruchomić działalność biura usług płatniczych, należy spełnić określone ustawowo warunki:

– działalność biura usług płatniczych może być wykonywana wyłącznie na terytorium RP,

– posiada program działalności i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności,

– posiada rozwiązania, umożliwiające wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych oraz realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą,

– osoba zarządzająca biurem usług płatniczych nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe.

Wniosek

Jeśli powyższe warunki są spełnione, należy złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Biuro może bowiem rozpocząć swoją działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych. Jeśli dysponujemy podpisem elektronicznym, wniosek można złożyć online lub osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć poniższe załączniki:

dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

lista agentów (jeśli dotyczy),

lista oddziałów (jeśli dotyczy),

oświadczenie wnioskodawcy o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w charakterze biura usług płatniczych.

Następnie Komisja Nadzoru Finansowego weryfikuje formalno-prawnie wniosek. Jeśli wniosek jest kompletny, a dane w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, KNF dokonuje w ciągu siedmiu dni wpisu do rejestru. W przypadku gdy KNF nie dokona wpisu w terminie siedmiu dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło czternaście dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Jeśli jednak wniosek nie spełnia wymogów prawnych, KNF go odrzuca. W przypadku braków formalnych, wyznaczony zostaje siedmiodniowy termin na ich uzupełnienie. Od decyzji organu można się oczywiście odwołać lub skierować skargę bezpośrednio do sądu.

Rejestr biur usług płatniczych jest jawny i dostępny na stronie internetowej KNFu.

www.erup.knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego wystawia zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru i przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informacje o wpisie do rejestru.

Pamiętaj!

Biuro usług płatniczych jest zobowiązane poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru. Ma na to 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, składając stosowny wniosek.

Ubezpiecz się!

Właściciel biura usług płatniczych zobowiązany jest ustawowo do ochrony posiadanych środków pieniężnych. Musi w tym celu ubezpieczyć się. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia należy w terminie 7 dni od jego podpisania złożyć do KNF.

 

NASTĘPNY

nowelizacja ustawy ubezpieczenie oc zawodowe

Obowiązek ubezpieczenia biura usług płatniczych w świetle prawa

Ustawa o usługach płatniczych

W celu ujednolicenia przepisów prawa dla usług płatniczych krajów Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Rada wprowadziły w 2007 roku Dyrektywę PSD, zgodnie z którą instytucje płatnicze krajów członkowskich mają obligatoryjny obowiązek ochrony środków pieniężnych otrzymywanych od użytkowników.  Zgodnie z powyższą Dyrektywą 19 sierpnia 2011 roku wprowadzono ustawę o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175), której ostateczny kształt uregulowały Rozporządzenia Ministra Finansów z grudnia 2011 oraz 18 kwietnia i 24 września 2012 roku.

W rezultacie w Rozporządzeniu czytamy:

wg §2.1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Biura Usług Płatniczych obejmuje

„…odpowiedzialność biura usług płatniczych za szkodę powstałą w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem transakcji płatniczej wynikającej  z umowy o świadczenie usług płatniczych przez biuro usług płatniczych, do wysokości dokonanej wpłaty.”

oraz wg § 2.2

„…Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez biuro usług płatniczych, jak również osoby nim zarządzające i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu działalności. Ubezpieczeniem objęta jest również szkoda wyrządzona umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.”

Ochrona dotyczy szkód zgłoszonych w okresie ubezpieczenia oraz nie później niż 180 dni po upływie tego okresu.  Z ubezpieczenia wyłączone zostały natomiast szkody:

wg § 2.4

„…polegające na zapłacie kar umownych; powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.”

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej  w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności.

Suma gwarancyjna

Rozporządzenie określa również minimalną sumę gwarancyjną.

Suma gwarancyjna jest maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia. Stanowi podstawę do naliczenia wysokości składki.

Jeśli umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres do 12 miesięcy suma gwarancyjna wynosi 0,6% całkowitej kwoty transakcji płatniczych, wykonanych przez biuro w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zawarto umowę ubezpieczenia (nie mniej jednak niż 1200 euro).

Jeśli umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Ustawodawca określił, iż kwota minimalnej sumy gwarancyjnej, po upływie 12 miesięcy zwiększana jest za każdy kolejny miesiąc o 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zawarto umowę ubezpieczenia (nie mniej jednak niż 100 euro za każdy miesiąc).

Równowartość kwot w złotych obliczana jest na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym zawarto umowę ubezpieczenia.

W przypadku biura usług płatniczych, które rozpoczyna swoją działalność – całkowitą kwotę transakcji płatniczych określa się na podstawie, wymaganego ustawą, programu działalności i planu finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy działalności.

 

NASTĘPNY