ubezpieczenia dla księgowych ubezpieczenia dla biur rachunkowych ubezpieczenia dla biur usług płatniczych ubezpieczenia dla funkcjonariuszy publicznych ubezpieczenia dla rzeczoznawców

Trigger a ubezpieczenie OC księgowego

Trigger w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej księgowych

Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla księgowych, zwróćmy uwagę na pojęcie „trigger”. Ma ono zastosowanie w ogólnych warunkach ubezpieczenia i wpływa na zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej.

Termin „trigger” ( z angielskiego „wyzwalacz” ) wskazuje na  czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Określa, które zdarzenie składające się na wypadek ubezpieczeniowy musi wystąpić w okresie ubezpieczenia, aby można je było uznać za szkodę. Właśnie to zdarzenie jest swoistym „wyzwalaczem” odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciela.

Kto odpowiada za szkodę?

Wyobraźmy sobie sytuację w której zdarzenie, wywołujące szkodę miało miejsce w roku 2014,  szkoda została ujawniona w 2016, a poszkodowany wystąpił do księgowego z roszczeniem w roku 2018. Który Ubezpieczyciel lub która polisa (z jakiego okresu) będzie odpowiadać za szkodę? Odpowiedź uzależniona jest od warunków konstrukcji ochrony ubezpieczeniowej OC księgowego i stosowanego przez Ubezpieczyciela rodzaju triggera. Stąd tak istotne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, zwłaszcza jeśli w trakcie pracy księgowy zmienia Ubezpieczyciela i zawiera nową polisę OC. Zmiana ta może bowiem łączyć się ze zmianą warunków ochrony ubezpieczeniowej i stosowanego triggera. Jeśli księgowy nie zapozna się z nowymi warunkami odpowiedzialności Ubezpieczyciela, może okazać się że pozostanie bez odpowiedniej ochrony.

Rodzaje triggerów w OC księgowego

W przypadku ubezpieczenia dla księgowych spotkamy się z trzema najczęściej stosowanymi triggerami:

  • Act committed oznacza, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe  ponosi odpowiedzialność za skutki popełnionych błędów, które doprowadziły do szkody. Pod warunkiem, że nastąpiły w okresie trwania ubezpieczenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela może w tym przypadku rozciągać się długo po zakończeniu umowy, ponieważ ubezpieczane są tutaj konsekwencje zdarzeń (błędów), które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.
  • Claims made oznacza, że roszczenie musimy zgłosić w okresie ubezpieczenia lub w tzw.  dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń. Nawet jeżeli te roszczenia są skutkiem zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy, a o których wystąpieniu ubezpieczony nie wiedział w momencie jej zawierania. Claims made w praktyce przewiduje najkrótszą w czasie odpowiedzialność ubezpieczyciela.
  • Loss occurrence oznacza, że powstanie szkody musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia.

Ochrona w ubezpieczeniu OC księgowego

W przypadku ubezpieczenia księgowego okres ubezpieczenia i czas trwania ochrony ubezpieczeniowej to dwa różne pojęcia. Okres ubezpieczenia to wskazany na polisie zakres czasowy wyznaczany przez dwie daty – datę początku i końca okresu ubezpieczenia. Jednak dopiero w powiązaniu z triggerem, zawartym w warunkach ubezpieczenia, pozwala na ustalenie, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Trigger a ubezpieczenia obowiązkowe

W ubezpieczeniach dobrowolnych, a więc także w przypadku ubezpieczenia oc księgowych Ubezpieczyciele mają dowolność w stosowaniu triggera. Natomiast w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ustawodawca narzuca stosowanie triggera act commited.

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek

Zamiast lepszej ochrony uczniów pieniądze dla szkoły?

Praktyka gratyfikacji szkoły w zamian za wybór określonego ubezpieczyciela nie budziłaby wątpliwości etycznych, gdyby w parze z darowizną szły wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe. Rzeczywistość bywa jednak mniej optymistyczna. Ilość sygnałów rozczarowania wysokością odszkodowań lub brakiem ich wypłaty świadczy o zawieraniu przez szkoły ubezpieczeń niedostosowanych do realiów i potrzeb. W takim wypadku można podejrzewać, że placówki przy wyborze ochrony ubezpieczeniowej będą kierowały się wysokością bonusów i gratyfikacji dla szkoły. Czy lepsze zabezpieczenie swoich uczniów zejdzie zatem na dalszy plan?

Jakie bonusy?

Zazwyczaj placówki otrzymywały od 20 do 40% składki wnoszonej przez rodziców. Jest to kwota oscylująca wokół kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo oferowano szkołom darowizny materialne w postaci sprzętów lub organizacji imprez szkolnych. Być może stąd zrodził się mit obowiązku ubezpieczenia szkolnego i presja na rodziców, aby bezrefleksyjnie ubezpieczali dzieci.

Niezgodne z prawem

Kwestii gratyfikacji w zamian za zakup przez szkołę konkretnego ubezpieczenia przyjrzała się Komisja Nadzoru Finansowego. Wydała w tej sprawie jednoznaczny komunikat. Otóż praktyka pobierania przez szkołę darowizny za zawarcie ubezpieczenia na tzw. cudzy rachunek w formie grupowej jest sprzeczna z przepisem art. 18 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z powyższym ubezpieczający, którym w tym przypadku jest szkoła nie może otrzymywać wynagrodzenia ani innych gratyfikacji w związku z oferowaniem możliwości zawarcia ubezpieczenia. W świetle prawa bonusów tych nie mogą również otrzymywać osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego (np. rada rodziców czy dyrektor). KNF uznał powyższą praktykę jako konflikt interesów, który może prowadzić do decyzji podejmowanych na podstawie niewłaściwych pobudek. Również Biuro Rzecznika Ubezpieczonych oceniło jako naganną procedurę finansowania szkoły ze składek uczniowskich. Odniesiono się do braku pełnej i terminowej informacji ze strony szkoły na temat dobrowolności ubezpieczeń. Podważono również styl narzucania rodzicom wybranego przez placówkę ubezpieczenia.

Bądźmy przezorni

Radzimy, aby na pierwszym zebraniu szkolnym dopytać o zakres ubezpieczenia i wysokość sumy gwarancyjnej. Jeśli okaże się, że zaproponowana przez szkołę ochrona obejmuje niewiele zdarzeń a suma odszkodowania odbiega od realiów, proponujemy zakup polisy indywidualnej w wariancie, jaki nam odpowiada. Ubezpieczenie kupimy online bez zbędnych formalności i w korzystnej cenie a szkoła, zgodnie z prawem, zaakceptuje naszą polisę.

 

NASTĘPNY

Jedna polisa oc księgowy na dwa podmioty

Jestem zatrudniony/a w dwóch spółkach. Czy jedna polisa oc księgowy będzie mnie chronić w pełnym zakresie w obu podmiotach?

Tak, wystarczy zakup jednej polisy. Zgodnie z OWU AXA ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osobę wskazaną w polisie jako Ubezpieczona. To osoba, która zawarła na swój rachunek umowę ubezpieczenia, wykonuje Czynności Księgowe jako Pracownik. Pracownika zaś definiuje się jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania. Za Pracownika uważa się również osoby fizyczne zatrudnione na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umowy cywilnoprawnej.