ubezpieczenie oc, polisa oc, ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych nie jest zatem jego elementem. Obowiązkowa ochrona nie dotyczy czynności polegających na obliczaniu:

  • wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;
  • składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świad­czeń Pracowniczych,
  • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywaniu w tym zakresie niezbędnych dokumentów;
  • kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i pro­wadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi;
  • miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniu wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniu wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC biura rachunkowego znajduje się także prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze sto­sunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym za­kresie. Wyłączeniem jest tutaj przygotowanie umowy o pracę, umowy zmieniającej umowę o pracę, dokumentu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli biuro rachunkowe wykonuje powyższe czynności, warto dokupić dobrowolne ubezpieczenie. Zapewni ono ochronę w przypadku roszczeń dotyczących właśnie obsługi kadrowo-płacowej firm.

Co może się wydarzyć?

Przykład: Pod koniec czerwca 2018 roku Klientka poinformowała biuro rachunkowe, iż w związku z zajściem w ciążę zamierza korzystać z ubezpieczenia chorobowego i prosi o dokonanie stosownych zmian i zgłoszenia do ZUS-u od 01.07.2018 roku. Ostatnie zlecenie potwierdziła drogą mailową 29 czerwca (piątek) 2018 roku. Poszkodowana postanowiła także opłacać wyższą składkę ZUS aby otrzymać w przyszłości wyższy zasiłek chorobowy i macierzyński. Biuro rachunkowe dokonało zgłoszenia 02.07.2018 r. Skutkiem opóźnienia w zgłoszeniu było nieuwzględnienie wyższej składki ZUS w wyliczeniu zasiłku  za miesiąc lipiec. Różnica w świadczeniu chorobowym oraz macierzyńskim wyniosła 6.560,73 zł. Poszkodowana wezwała biuro rachunkowe do zapłaty powyższej kwoty tytułem poniesionej szkody.

Jak pokazuje powyższy przykład, nie trudno o błąd, mogący skutkować roszczeniem ze strony Klienta. W takiej sytuacji biuro rachunkowe, które miało wykupione dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie Kadry i Płace będzie miało zapewnioną ochronę ubezpieczeniową.

Przypadków takich może być wiele. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty odszkodowania pozostaje zawsze po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Warto jednak rozszerzyć zakres ubezpieczenia obowiązkowe o dobrowolne ubezpieczenie czynności kadrowo-płacowych.

Jeśli masz już zawarte ubezpieczenie obowiązkowe pamiętaj, że możesz dokupić dodatkowe ryzyka także w trakcie trwania aktualnej polisy.

NASTĘPNY

ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek

Zamiast lepszej ochrony uczniów pieniądze dla szkoły?

Praktyka gratyfikacji szkoły w zamian za wybór określonego ubezpieczyciela nie budziłaby wątpliwości etycznych, gdyby w parze z darowizną szły wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe. Rzeczywistość bywa jednak mniej optymistyczna. Ilość sygnałów rozczarowania wysokością odszkodowań lub brakiem ich wypłaty świadczy o zawieraniu przez szkoły ubezpieczeń niedostosowanych do realiów i potrzeb. W takim wypadku można podejrzewać, że placówki przy wyborze ochrony ubezpieczeniowej będą kierowały się wysokością bonusów i gratyfikacji dla szkoły. Czy lepsze zabezpieczenie swoich uczniów zejdzie zatem na dalszy plan?

Jakie bonusy?

Zazwyczaj placówki otrzymywały od 20 do 40% składki wnoszonej przez rodziców. Jest to kwota oscylująca wokół kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo oferowano szkołom darowizny materialne w postaci sprzętów lub organizacji imprez szkolnych. Być może stąd zrodził się mit obowiązku ubezpieczenia szkolnego i presja na rodziców, aby bezrefleksyjnie ubezpieczali dzieci.

Niezgodne z prawem

Kwestii gratyfikacji w zamian za zakup przez szkołę konkretnego ubezpieczenia przyjrzała się Komisja Nadzoru Finansowego. Wydała w tej sprawie jednoznaczny komunikat. Otóż praktyka pobierania przez szkołę darowizny za zawarcie ubezpieczenia na tzw. cudzy rachunek w formie grupowej jest sprzeczna z przepisem art. 18 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z powyższym ubezpieczający, którym w tym przypadku jest szkoła nie może otrzymywać wynagrodzenia ani innych gratyfikacji w związku z oferowaniem możliwości zawarcia ubezpieczenia. W świetle prawa bonusów tych nie mogą również otrzymywać osoby działające na rzecz lub w imieniu ubezpieczającego (np. rada rodziców czy dyrektor). KNF uznał powyższą praktykę jako konflikt interesów, który może prowadzić do decyzji podejmowanych na podstawie niewłaściwych pobudek. Również Biuro Rzecznika Ubezpieczonych oceniło jako naganną procedurę finansowania szkoły ze składek uczniowskich. Odniesiono się do braku pełnej i terminowej informacji ze strony szkoły na temat dobrowolności ubezpieczeń. Podważono również styl narzucania rodzicom wybranego przez placówkę ubezpieczenia.

Bądźmy przezorni

Radzimy, aby na pierwszym zebraniu szkolnym dopytać o zakres ubezpieczenia i wysokość sumy gwarancyjnej. Jeśli okaże się, że zaproponowana przez szkołę ochrona obejmuje niewiele zdarzeń a suma odszkodowania odbiega od realiów, proponujemy zakup polisy indywidualnej w wariancie, jaki nam odpowiada. Ubezpieczenie kupimy online bez zbędnych formalności i w korzystnej cenie a szkoła, zgodnie z prawem, zaakceptuje naszą polisę.

 

NASTĘPNY

nowelizacja ustawy ubezpieczenie oc zawodowe

Deregulacja w biurach rachunkowych – pułapki

Deregulacja w biurach rachunkowych a zmiany ryzyka przy wykonywaniu zawodu oraz regulacjach obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zmieniła ona m.in. zasady wykonywania doradztwa podatkowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W nowym stanie prawnym dla osób wpisanych na listę doradców podatkowych zastrzeżone pozostaną jedynie czynności w zakresie udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych. Czynności te będą mogli wykonywać także radcy prawni i adwokaci oraz, w zakresie doradztwa podatkowego (czyli z wyłączeniem reprezentowania w postępowaniach), biegli rewidenci.

Z kolei prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, jak też sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie mają charakter działalności zderegulowanej. Oznacza to, że może być ona wykonywana przez wszystkich przedsiębiorców, nie zaś jak do tej pory, przez doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe.

Podobnie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zastrzeżone dotychczas dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, może być od dnia 10 sierpnia 2014 r. wykonywane przez wszystkich przedsiębiorców, o ile czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Skutkiem deregulacji działalności w zakresie prowadzenia ksiąg i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania pomocy w zakresie składania zeznań i deklaracji podatkowych jest zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przez podmioty wykonujące taką działalność. Oznacza to m.in., że biura rachunkowe, które dotychczas wykonywały działalność w powyższym zakresie (na mocy upoważnienia z art. 76 a ustawy o rachunkowości) po 10 sierpnia 2014 r. zwolnione są z obowiązku wykupywania dodatkowego OC, nawet w razie dalszego świadczenia takich usług. Obowiązkowe jest natomiast nadal posiadanie polisy w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Należy pamiętać, że ograniczenie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC oznacza, iż w przypadku poniesienia przez klienta szkody, musi ona zostać naprawiona z majątku podmiotu, który wadliwie wykonał usługę. Choćby z tej przyczyny warto rozważyć zawarcie dobrowolnej umowy ubezpieczenia OC, która zagwarantuje ochronę majątku ubezpieczającego. Poza tym, z chwilą zwiększenia się wskutek deregulacji konkurencji na rynku, posiadanie szerokiej polisy OC (także w zakresie nieobowiązkowym) może być istotnym czynnikiem przemawiającym za wyborem przez klienta określonego usługodawcy.

NASTĘPNY