ubezpieczenie nnw szkolne, ubezpieczenie dla dzieci, ubezpieczenie do szkoły, ubezpieczenie studenta, ubezpieczenie przedszkole, ubezpieczenie żłobek

Ubezpieczenie NNW szkolne nie jest obowiązkowe!

Jako rodzice musimy zdawać sobie sprawę z faktu, iż o obligatoryjności ubezpieczeń decyduje wyłącznie Ustawodawca. Jeśli zatem nie istnieje ustawa regulująca obowiązkowość w tej kwestii, powinniśmy traktować ubezpieczenie NNW szkolne, jako dobrowolne. Ministerstwo Edukacji Narodowej w liście do dyrektorów szkół określa powyższe jednoznacznie:

„…umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.”.

W sprawie dobrowolności ubezpieczenia szkolnego głos zabrał również Rzecznik Finansowy. W raporcie „Ubezpieczenia szkolne” z 2017 roku bez wątpliwości uznał swobodę rodziców do podejmowania decyzji zakupu ubezpieczenia.

Uczestnik wycieczki zagranicznej

Ustawodawca nakłada obowiązek wyłącznie w przypadku ubezpieczenia uczestnika wycieczki zagranicznej. Do roku 2014 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nakładało taki obowiązek także na uczestników wycieczek organizowanych na terenie kraju przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zapis ten jednak zmieniło rozporządzenie ministerstwa z 28 sierpnia 2014 roku. W obecnym stanie prawnym rodzic musi ubezpieczyć dziecko wyjeżdżające na szkolną wycieczkę zagraniczną.

Szkoły niepubliczne

Ustawodawca gwarantuje nam dobrowolność ubezpieczeń wyłącznie w zakresie placówek publicznych. Jeśli jednak nasze dziecko uczęszcza do jednostki prywatnej w oparciu o umowę cywilnoprawną, to wówczas obowiązują nas zapisy umowy. Zatem jeśli umowa zawiera warunek obligatoryjnego ubezpieczenia dzieci lub pokrycia kosztów ubezpieczenia zawartego przez placówkę, to wówczas warunek ten jest dla nas wiążący.

Nieobowiązkowe ale konieczne

Popularność tematu obowiązku ubezpieczeń szkolnych na początku każdego roku szkolnego świadczy o coraz większej świadomości rodziców w zakresie swoich praw. Utrzymujący się stan, w którym szkoła niejako ignoruje wolę rodziców, dokonując wyboru ubezpieczenia bez konsultacji jest niedopuszczalny. Niedopuszczalny również wydaje się stosowany powszechnie przez zakłady ubezpieczeń system bonusów dla szkoły lub jej pracowników w zamian za zawarcie grupowej umowy ubezpieczenia. Taka praktyka budzi moralne wątpliwości, zwłaszcza że przeciętne ubezpieczenia opiewają na niskie sumy gwarancyjne. Oznacza to, że jako rodzice płacimy za produkty niskiej jakości, które nie pokrywają wysokich kosztów leczenia. Pamiętajmy jednak aby nie traktować dobrowolności, jako wyboru pomiędzy ubezpieczeniem czy jego brakiem. Statystki Systemu Informacji Oświatowej mówią o poważnej liczbie wypadków, jakim ulegają dzieci w szkołach (40% z nich ma miejsce na lekcji wychowania fizycznego). Wobec tego nierozsądne byłoby nie zabezpieczenie się przed potencjalnymi skutkami owych wypadków. Wykorzystajmy dobrowolność ubezpieczeń do wybrania najlepszej opcji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb naszych dzieci, ich temperamentów i aktywności.

 

NASTĘPNY