fbpx

OC w związku z oceną prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego


Skalkuluj składkę     lub od razu     Wypełnij wniosek


Zakres Ubezpieczenia
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego oraz z procesem szkoleń i praktyk zawodowych.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Komisji Arbitrażowych i Komisji Opiniujących działających w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz w ramach stowarzyszeń zrzeszonych w Polskie Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego zgodnie z art. 157 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz stowarzyszeń zrzeszonych w Polskie Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z organizacją i przeprowadzaniem procesu szkoleń i praktyk zawodowych.
 • Do umów ubezpieczenia określonych w ust. 1 mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016r. Zarządu PZU SA wraz z klauzulą czystych strat finansowych w brzemieniu:
  „1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
  2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
  1) powstałe w następstwie działania nieobjętej umową ubezpieczenia,
  2) wynikające z niedotrzymania terminów.

Korzyści

 • Proponujemy ochronę ubezpieczeniową w oparciu o sumy ubezpieczenia w wysokości 500.000zł, 1.000.000zł lub 3.000.000zł. Wysokość składki za jednostkowe ubezpieczenie ustala się w zależności od zadeklarowanej przez ubezpieczającego sumy gwarancyjnej i jest ona niezależna od ilości wydawanych opinii w ciągu okresu ubezpieczenia.
 • Gwarantujemy ochronę ubezpieczeniową u sprawdzonego Ubezpieczyciela w PZU S.A.

WRÓĆ DO LISTY PRODUKTÓW