fbpx

Regulamin

§1. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady korzystania z Serwisu,
b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta,
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące Ustawy:

a) Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
b) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwana dalej Ustawą,
c) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

3. W zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie znajdują: ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. W relacjach z klientami używany jest język polski.

§ 2. Definicje

Ilekroć pojęcia zdefiniowane w niniejszym punkcie Regulaminu są używane w treści tego Regulaminu, należy nadać im znaczenie określone poniżej.
Agent – WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń sp. z o.o. , zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409080, z siedzibą w Poznaniu, ul. Słoneczna 15A, będący agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod 11208379/A.
Online.wpsu.pl lub Serwis – prowadzony przez Agenta serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową wpsu.pl umożliwiający zawieranie za pośrednictwem Agenta umów ubezpieczenia.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności zawierająca za jego pośrednictwem umowę ubezpieczenia.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)
Klient korporacyjny – klient zawierający umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Ogólne zasady funkcjonowania Serwisu

1. Serwis prowadzony jest przez Agenta, tj. WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słonecznej 15 a, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000409080, będącego agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11208379/A.

2. Serwis jest platformą dostępną pod adresem www.wpsu.pl, w ramach której Agent świadczy drogą elektroniczną usługę, w ramach której:

a) umożliwia Klientom skorzystanie z usług Agenta jako dystrybutora ubezpieczeń,
b) zapewnia Klientom, którzy zawarli za pośrednictwem Serwisu umowy ubezpieczenia dostęp do Panelu Klienta, w ramach którego Klient może przeglądać skany polis i kopie złożonych wniosków ubezpieczeniowych.

3. Agent prowadzi działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w sposób zgodny z wymogami Ustawy, w tym w szczególności uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

4. Agent informuje klienta przy pierwszej czynności o firmie, pod którą wykonuje działalność agencyjną w zakresie ubezpieczeń, adresie swojej siedziby oraz o tym że jest agentem ubezpieczeniowym, jak również o numerze wpisu do rejestru agentów, adresie strony internetowej, na której rejestr jest dostępny, oraz o sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru. W tym samym momencie Agent informuje klientów o tym, iż nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń, a żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w spółce będącej Agentem. Ponadto Agent informuje klienta o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Agent udostępnia przed zawarciem umowy ubezpieczenia udostępnia klientowi przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez zakłady ubezpieczeń – pełnomocnictwa dostępne także w zakładce Pełnomocnictwa.

5. Agent działa na rzecz zakładów ubezpieczeń wymienionych w dokumencie dostępnym zakładce Pełnomocnictwa.

6. Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń Agent uzyskuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, wypłacane przez zakłady ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne uwzględnione w kwocie składki. Wysokość prowizji wyrażona jako procentowa część składki może być zróżnicowana w zależności od zakładu ubezpieczeń. Agent nie pobiera żadnego honorarium płaconego bezpośrednio przez klienta.

7. Agent zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych w zakresie ubezpieczeń.

8. Osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne w zakresie ubezpieczeń okazują przy pierwszej czynności dokument upoważniający do działania w imieniu agenta ubezpieczeniowego. Okazanie następuje poprzez przesłanie klientowi skanu dokumentu na adres mailowy.

9. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, jednakże w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł umowę, składki ubezpieczeniowej, zgodnie z treścią zawartej umowy.

10. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Klienci zostaną powiadomieni, o ile będzie istniała taka techniczna możliwość, poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.

11. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z wpsu.pl, przy zawieraniu odrębnych umów ubezpieczenia, jako Klient korporacyjny albo jako Konsument – w zależności od tego czy zawiera daną umowę ubezpieczenia w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową czy też w celu bezpośrednio niezwiązanym z taką działalnością.

12. Klient może w każdym czasie zakończyć korzystanie z usług świadczonych przez Agenta drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z funkcji „usuń profil” dostępnej w Panelu Klienta. Usunięcie profilu jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.

13. W przypadku, gdy Klient nie zawrze żadnej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu w okresie 60 dni od daty zarejestrowania się w Serwisie w sposób opisany w § 5 niniejszego Regulaminu, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 44, Chrome w wersji co najmniej 48,
b) włączona obsługa Cookies i JavaScript,
c) aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu służy darmowy program Adobe Reader, który można pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/.

3. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.

4. Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§ 5. Warunki zawierania umów ubezpieczenia

Rejestracja i logowanie

1. Klienci mogą korzystać z Serwisu, w tym zawierać umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta wyłącznie po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu. Z chwilą rejestracji w Serwisie i akceptacji niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Agentem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, opisanej bliżej w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu i na dalszych warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bez konieczności składania dalszych oświadczeń woli przez strony, w tym bez zawierania odrębnej umowy.
Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

2. Celem dokonania rejestracji Klient powinien:

a) wybrać grupę zawodową, do której przynależy,
b) podać login (adres mailowy) oraz hasło,
c) potwierdzić wolę rejestracji po otrzymaniu linku aktywacyjnego.

3. Klient zobowiązany jest chronić hasło w sposób uniemożliwiający dostęp nieuprawnionych osób trzecich.

4. Klient może być reprezentowany przy korzystaniu z Serwisu, w tym przy zawieraniu za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia, przez pełnomocnika, jak również może działać przy korzystaniu z Serwisu, w tym przy zawieraniu za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia, jako pełnomocnik osoby trzeciej, przy czym Klient zobowiązany jest zapewnić, aby każda osoba dysponująca loginem i hasłem Klienta do Serwisu dysponowała uprzednio udzielonym pełnomocnictwem do działania w imieniu Klienta albo pełnomocnictwem Klienta i innej osoby trzeciej będącej ubezpieczającym w zakresie wszystkich czynności, jakie mogą być dokonane w ramach online.wpsu.pl.

5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia uzyskania do niego dostępu przez nieuprawnioną osobę trzecią, Klient zobowiązany jest do zresetowania lub zmiany hasła.

6. Po aktywacji konta Klient każdorazowo loguje się do Serwisu, uzyskując dostęp do:

a) strony głównej (zawierającej informacje o oferowanych ubezpieczeniach),
b) paneli z wnioskami, polisami, płatnościami, szkodami,
c) kalkulatora składek,
d) poczty wewnętrznej.

7. Serwis przewiduje możliwość resetu hasła.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Funkcjonalności opisane w puntach poniższych dostępne są wyłącznie dla zalogowanych Klientów, tj. Klientów, którzy po uprzednim dokonaniu rejestracji wpisali swój login i poprawne hasło oraz kliknęli przycisk „zaloguj”.

2. Zawarcie umowy ubezpieczenia poprzedzone jest przeprowadzeniem przez Agenta analizy potrzeb Klienta stosownie do wymogów Ustawy. W tym celu Klient udziela odpowiedzi na zadane mu, po dokonaniu wyboru rodzaju poszukiwanej ochrony ubezpieczeniowej, pytania. Wyniki analizy potrzeb są udostępniane Klientowi za pośrednictwem Serwisu, a nadto przesyłane w postaci pliku PDF lub innego równoważnego, obejmującego w szczególności ustandaryzowany dokument, na adres mailowy Klienta.

3. W przypadku ustalenia w ramach analizy potrzeb, iż potrzebom Klienta odpowiada zawarcie umowy ubezpieczenia, przy zawieraniu której Agent nie pośredniczy w ramach Serwisu, Agent poinformuje o tym Klienta, przekazując mu także wskazówki co do tego jak może pośredniczyć w zawarciu takiej umowy przy wykorzystaniu innych środków niż wpsu.pl.

4. Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, po dokonaniu analizy potrzeb następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

a) wybór ubezpieczenia spośród dostępnych,
b) kliknięcie przycisku „Wypełnij wniosek” i wypełnienie formularza, w tym: – podanie daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (w każdym przypadku nie wcześniejszej niż dzień kolejny po wypełnieniu wniosku),
– wybór ubezpieczyciela,
– wskazanie danych identyfikujących ubezpieczonego i ubezpieczającego (jeśli są inne niż ubezpieczonego),
– wybór zakresu ubezpieczenia i sum gwarancyjnych,
– podanie informacji niezbędnych do kalkulacji składki,
– wybór sposobu płatności składki,
– złożenie oświadczeń.

c) kliknięcie przycisku „Przejdź dalej” i sprawdzenie poprawności i kompletności wyświetlonych danych; przerwanie wypełniania wniosku na tym etapie powoduje zapisanie na koncie Klienta wniosku roboczego, do którego można wrócić później w celu edycji wniosku i jego wysłania; wniosek roboczy nie stanowi podstawy do zawarcia umowy ubezpieczenia,
d) kliknięcie przycisku „Wyślij wniosek”.

5. Wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust. 4, traktowane jest jako złożenie przez Klienta lub osobę, w imieniu której Klient działa w oparciu o posiadane pełnomocnictwo, stosownie do postanowień § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta ze wskazanym we wniosku zakładem ubezpieczeń.

6. Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje wiadomość mailową z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (w formie plików PDF).

7. Niezwłocznie po złożeniu wniosku Klient otrzymuje z Serwisu wiadomość mailową potwierdzającą zapisanie wniosku na serwerze, na którym prowadzony jest Serwis.

8. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie danych osobowych ubezpieczającego i ubezpieczonego. Klient przed wskazaniem danych tych osób (w przypadku zawierania umowy na rachunek osoby trzeciej) powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Agentowi i zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.

9. Wskutek kliknięcia przycisku „wyślij wniosek” dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia, na warunkach wybranych przez Klienta i z wybranym przez Klienta zakładem ubezpieczeń. Do obowiązków Klienta wynikających z zwartej umowy ubezpieczenia należy między innymi zapłata składki na rzecz ubezpieczyciela. W określonych w przepisach prawa przypadkach Klient może być uprawniony do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem Agenta umowy ubezpieczenia.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Agent jest podmiotem rynku finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

2. Klient będący osobą fizyczną ma prawo złożyć reklamację:

a) pisemnie – osobiście w siedzibie Agenta albo przesyłką pocztową (w rozumieniu Ustawy Prawo pocztowe) na adres 60-286 Poznań, ul. Słoneczna 15a,
b) Ustnie – telefonicznie pod numerem 61 – 224 60 56 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Agenta,
c) Elektronicznie – mailem przesłanym na adres biuro@wpsu.pl

3. Agent zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Klienta będącego osobą fizyczną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak w takim wypadku Agent przekazuje Klientowi informację, w której wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

4. Odpowiedź na reklamację Klienta będącego osobą fizyczną zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a na wniosek Klienta – w postaci elektronicznej.

5. Klient będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożyć reklamacje na zasadach opisanych w Ustawie.

6. Agent zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak w takim wypadku Agent przekazuje Klientowi informację, w której wyjaśnia przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

7. Odpowiedź na reklamację Klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

8. Klient mający zastrzeżenia niebędące reklamacją oraz Klient, któremu nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, ma prawo wniesienia skargi. Skarga zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni i zostanie udzielona na nią pisemna odpowiedź.

9. Podmiotem uprawnionym dla Agenta do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl)

10. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platformy ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Agentem jest następujący: biuro@wpsu.pl

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane przez klienta przy rejestracji w serwisie, w trakcie korzystania z kalkulatora składki oraz innych funkcjonalności serwisu oraz w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Agenta (Administratora) ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań na następujących zasadach:

a. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: korespondencyjnie: Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń sp. z o.o. , ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań; mailowo: odo@wpsu.pl b. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klientów w następujących celach:

• dla celów związanych z wykonywaniem na rzecz klienta usług oferowanych Użytkownikom portalu, w szczególności w zakresie kalkulatora składki ubezpieczeniowej – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
• marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym profilowania w celu dobrania oferowanych produktów pod kątem potrzeb klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – promocja własnych usług,
• w przypadku nie wykupienia polisy w celu informowania klienta o aktualnej ofercie przed nadchodzącą datą wznowienia polisy – przetwarzanie dla tych celów odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez klienta zgody i tylko jeśli taka zgoda zostanie udzielona – art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – obejmować będzie wyłącznie adres mailowy, datę wznowienia polisy i grupę zawodową, do jakiej klient należy.
• w celach analitycznych pozwalających na lepszy dobór oferty do potrzeb klientów i w celu optymalizacji tej oferty, badania satysfakcji klientów, zwiększania funkcjonalności portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – dostosowanie własnej oferty do potrzeb rynku,
• w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej usługi ofertowanej przez administratora za pośrednictwem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora,
• wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,
• w celu udzielania odpowiedzi na maile klientów przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania i maile.

c. Administrator przy oferowaniu usługi kalkulatora składek korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu doboru oferty ubezpieczeniowej i kalkulacji składki. Oznacza to, że na podstawie dostarczonych przez klienta danych wprowadzanych w elektronicznym kalkulatorze, program ocenia dopuszczalność zawarcia umowy i wysokość należnej składki. W związku tym klient ma prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie sprawy klienta i podjęcie decyzji przez pracownika. Opisana procedura jest niezbędna w celu wykonania na rzecz klienta usługi oferowanej przez portal, w szczególności usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
d. Podanie danych zaznaczonych na portalu czerwoną gwiazdką jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, co oznacza, że w przypadku ich nie podania nie będzie możliwości zaproponowania klientowi konkretnego ubezpieczenia. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług za pośrednictwem portalu.
e. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta, zgoda to może zostać cofnięta w każdym czasie przez przesłanie maila na adres: odo@wpsu.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania mających miejsce przed jej odwołaniem.
f. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Klientowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
h. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO (czyli w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora) w szczególności do profilowania danych.
i. Dane przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wykonywania usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu tych usług, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). Dane wpisywane do kalkulatora składki ubezpieczeniowej nie są przechowywane przez system jeśli po ich wpisaniu nie nastąpiło wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia dane wskazane w formularzu wniosku ubezpieczeniowego będą usuwane po upływie dnia wybranego jako początek okresu ubezpieczenia. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu.
j. Dane będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora, obsługę księgową, podmiotom zajmujących się windykacją należności, oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
k. Zasady korzystania przez portal z ciasteczek zawarte są w Polityce Prywatności.

2. Agent informuje także, że w zakresie danych wpisywanych do wniosków ubezpieczeniowych nie jest administratorem danych a podmiotem przetwarzającym dane na polecenie administratora, którym każdorazowo jest wybrany przez klienta zakład ubezpieczeń. W związku z tym pod adresem Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest przygotowana dla klientów przez te podmioty informacja o zasadach przetwarzania przez nie danych osobowych klientów.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem Regulamin serwisu w formacie PDF, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Agentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Agenta.
4. Agent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o dokonanych zmianach zostanie przekazana Klientom w sposób określony w przepisach prawa.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Regulamin serwisu online.wpsu.pl (pobierz)