fbpx
odmowa odszkodowania, nie chce wypłacić odszkodowanie

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania?

Czasami spotykamy się z przekonaniem klientów, że wykupiona ochrona ubezpieczeniowa zwalnia ich z odpowiedzialności w każdym przypadku. Niestety to błędne założenie może doprowadzić do sytuacji, w której mimo zaistniałej szkody, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Powinniśmy mieć świadomość, że Ubezpieczyciel zabezpieczając się przed wyłudzeniami lub przejęciem odpowiedzialności za zachowania skrajnie nierozsądne czy niezgodne z prawem, zawiera w umowie szereg wyłączeń. Wyłączenia określają zdarzenia, za skutki których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Znajdziemy je w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Gdyby poszczególne zapisy umowy ubezpieczeniowej budziły Państwa wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Pomożemy wyjaśnić wszelkie wątpliwe kwestie.

Wyłączenia

Zazwyczaj w umowach spotykamy następujące wyłączenia następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek:

 • umyślnego popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;
 • uszkodzeń ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego;
 • chorób, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;
 • działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek a także aktów terroru;
 • prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, chyba ze brak wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;
 • jazdy rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej;
 • choroby zawodowej, choroby psychicznej;
 • wad wrodzonych i ich następstw (z wyjątkami);
 • zawału serca lub udaru mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • wyczynowego uprawiania sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu;
 • uprawiania sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;
 • nawykowego zwichnięcia;
 • wykonywania profilaktycznych badań, niewynikających z choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz niezaleconych przez lekarza;
 • Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanych z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS;
 • pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
 • odpadów radioaktywnych bądź materiałów wybuchowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy do zdarzenia powstałego w następstwie lub w związku z materiałami wybuchowymi wykorzystywanymi do zajęć lekcyjnych;
 • operacji wtórnej.

Również w przypadku wykupienia dodatkowych opcji z rozszerzoną ochroną w umowie znajdują się również wykluczenia, z którymi należy się zapoznać.

Ponadto przeważnie Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

 • doznany ból, cierpienie fizyczne;
 • koszty dojazdów do placówek medycznych przez Ubezpieczonego, zakupu leków oraz kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem dokumentacji medycznej;
 • koszty w niezdolności do nauki lub pracy w  przypadku stwierdzenia, iż w czasie niezdolności do nauki lub pracy Ubezpieczony uczęszczał na zajęcia lekcyjne lub wykonywał pracę zawodową.

 

 

Czytaj kolejny   

Czy mogę zrezygnować/odstąpić z polisy OC biura rachunkowego?

Czy mogę zrezygnować/odstąpić z polisy OC biura rachunkowego? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Odstąpić od polisy można w przypadku osób fizycznych w ciągu 30 dni, a w przypadku przedsiębiorstw w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy (daty wysłania wniosku online).

W przypadku zawieszenia działalności przedsiębiorstwa lub zamknięcia działalności można złożyć pisemny wniosek o skrócenie okresu ochrony wraz z prośbą o zwrot niewykorzystanej składki.

ubezpieczenie oc, polisa oc, ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego

Jak zgłosić szkodę z OC rzeczoznawcy majątkowego?

Zgłoszenie szkody z OC rzeczoznawcy majątkowego do zakładu ubezpieczeń powinno nastąpić niezwłocznie od momentu jej wykrycia lub od momentu powzięcia wiedzy o jej powstaniu.

Szkodę można zgłosić w sposób następujący:

 • wypełniając formularz online: zgłoszenie szkody PZU
 • mailowo pod adresem: kontakt@pzu.pl
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii PZU 801 102 102 lub (22) 566 55 55
 • osobiście w wybranym Oddziale PZU

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczony otrzymuje jej numer. Następnie kontaktuje się z nim konsultant z PZU, który rozpatruje zgłoszenie oraz wskazuje dokumenty  potrzebne do likwidacji szkody. Co istotne, im szybciej ubezpieczony zgromadzi i dostarczy wskazane dokumenty, tym szybciej możliwe będzie oszacowanie kwoty do wypłaty. W końcowym etapie postępowania ubezpieczyciel informuje o ustalonej kwocie odszkodowania oraz prosi o wybór formy wypłaty świadczenia. Pamiętaj, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wypłatę odszkodowania, pod warunkiem otrzymania kompletu niezbędnych w sprawie dokumentów. Jeżeli dokumentacja nie jest kompletna, ubezpieczyciel formułuje pisemną prośbę o jej uzupełnienie.

Dla rzeczoznawców, którzy dokonali zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem naszego systemu online.wpsu, gwarantujemy wsparcie podczas procesu zgłoszenia szkody.

 

Czytaj kolejny   

ubezpieczenie oc, polisa oc, ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego

Wysokość sumy gwarancyjnej rzeczoznawcy majątkowego

Deregulacja zawodów w Polsce przyniosła również zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2017 roku ustala obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Kopię polisy należy dołączyć do każdej umowy z klientem, każdego operatu szacunkowego, czy jego aktualizacji.

Może nie starczyć

Minimalna suma gwarancyjna określona w Rozporządzeniu to kwota 25.000 EURO. Czy jest ona wystarczająca na pokrycie ewentualnych roszczeń za szkody podmiotów prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego? Rzeczoznawcy, którzy mieli styczność z różnego rodzaju szkodami wiedzą, że suma ta nie wystarczy na pokrycie roszczeń. Aktualna sytuacja na rynku, zmiany w ustawodawstwie oraz coraz wyższy poziom edukacji i świadomości klientów sprzyjają wzrostowi liczby kwestionowanych operatów szacunkowych. Dlatego warto rozważyć ubezpieczenie swojej działalności na sumy większe niż te określane Rozporządzeniem.

Szersza ochrona

Rzeczoznawca, mając na uwadze swoje aktualne potrzeby może sam wybrać sumę gwarancyjną w przedziale kwotowym od 25.000  do 250.000 EURO. Może również rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę zniszczenia, uszkodzenia oraz zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. W tym przypadku ma do wyboru sumy od 20.000 do 100.000 zł.

 

Czytaj kolejny   

ubezpieczenie oc, polisa oc, ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego

Kary za brak OC rzeczoznawcy majątkowego

Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami (z dnia 1 września 2017 roku) wprowadziła zmiany dla trzech zawodów: rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika nieruchomości i zarządcy nieruchomości. Wśród uregulowań znalazły się także kwestie sankcji za brak aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek posiadania OC istniał już dużo wcześniej, jednak brak organu, który zająłby się egzekwowaniem powodował, że wymóg nie był przestrzegany przez obowiązanych. Obecnie kary za brak OC nakładać będzie Inspekcja Handlowa w formie decyzji administracyjnej. Ukarany podmiot ma 14 dni na uregulowanie zobowiązania.

Wysokość kary

Wysokość kary w przypadku rzeczoznawców majątkowych może wynosić w granicach od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w roku, w którym stwierdzono brak polisy OC. Aktualnie są to kwoty rzędu od 9.000 do ok. 23.000 zł. Kara uzależniona będzie od rozmiaru prowadzonej działalności zawodowej i czasu trwania naruszenia. Rzeczoznawca ma jednak prawo odwołać się od decyzji wydanej w pierwszej instancji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo, zgodnie z Kodeksem cywilnym, Inspekcja Handlowa kary pieniężne może nakładać przez okres trzech lat. Początek naliczania ustala się od dnia powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez przedsiębiorcę. Później roszczenia ulegają przedawnieniu.

Klient może rozwiązać umowę

Sporządzając operat szacunkowy rzeczoznawca powinien dołączyć kopię polisy. W razie jej braku klient ma prawo o nią poprosić, a w przypadku odmowy jej udostępnienia – może rozwiązać umowę. Bez wglądu do polisy OC poszkodowany miałby spory problem, aby móc dochodzić swoich praw.

Czy warto ryzykować brakiem polisy narażając się na kary nałożone przez Inspekcję?

 

Czytaj kolejny   

ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego

Co obejmuje obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego?

Co obejmuje obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego?

Suma gwarancyjna

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego regulowany jest prawnie i wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013r. poz.1620). Rozporządzenie to określa także minimalną sumą gwarancyjną na poziomie 25.000 EURO. Przy takim limicie składki za ubezpieczenie kształtują się już od 133 zł rocznie. Ustawodawca nakładając obowiązek ubezpieczenia, ustalił dolny limit sumy ubezpieczeniowej, pozostawiając rzeczoznawcom swobodę w dostosowaniu wysokości sumy do aktualnych potrzeb. W związku z tym rzeczoznawca może sam decydować o wysokości sumy gwarancyjnej nawet do kwoty 250.000 EURO.

Prosty sposób zawarcia umowy ubezpieczenia

Dzięki intuicyjnemu systemowi online, proces zakupu ubezpieczenia OC rzeczoznawcy zajmuje zaledwie 5 minut. W każdej chwili można liczyć także na wsparcie i porady naszych ekspertów. Aby zawrzeć ubezpieczenie, należy za pomocą systemu online.wpsu obliczyć składkę, złożyć wniosek i opłacić skalkulowaną składkę. Zakupiona polisa będzie dostępna online w zakładce „polisy” oraz przesłana w wersji papierowej na adres korespondencyjny. Umowy zawierane są na jeden rok i co ważne nie wznawiają się automatycznie. Aby kontynuować ubezpieczenie należy złożyć nowy wniosek o jego zawarcie.

Zakres ubezpieczenia

Zakres obowiązkowego OC rzeczoznawcy majątkowego określają:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1620),
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.),
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. W przypadku gdy rzeczoznawca, wykonuje umowę przy pomocy innego rzeczoznawcy majątkowego związanego umową o pracę lub umową cywilnoprawną, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego rzeczoznawcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tej osoby. Jeśli więc zatrudniasz na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej innych rzeczoznawców, Twoje ubezpieczenie OC obejmie również szkody w wyniku ich działania lub zaniechania czynności tych osób. Zakres OC nie obejmuje jednak szkód:

 •  „polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.”

Przedsiębiorcy oraz rzeczoznawcy majątkowi w naszej ofercie mają do wyboru:

 • obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego,
 •  OC rzeczoznawcy biegłego sądowego,
 •  OC rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście,
 •  OC w związku z oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego

Zniżki

Przy jednoczesnym zawarciu obowiązkowego OC rzeczoznawcy oraz OC biegłego sądowego przysługuje 50% zniżka. Zniżki również naliczają się za bezszkodowy rok ubezpieczenia oraz za kontynuację ubezpieczenia w PZU S.A..

ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na wakacje, ubezpieczenie wakacyjne, ubezpieczenie na podróż, polisa turystyczna, EKUZ, koszty leczenia za granicą

Co robić, jeśli wydarzy się wypadek podczas pobytu za granicą?

Racjonalne przygotowanie

Jeśli podczas podróży, urlopu czy wyjazdu służbowego zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, reagujmy adekwatnie do rodzaju zdarzenia. Przygotujmy się jednak do tego odpowiednio przed wyjazdem. Co powinniśmy zrobić?

 • zabezpieczmy się polisą ubezpieczeniową: wybierzmy właściwy wariant, zgodny z naszymi potrzebami i opłaćmy składkę,
 • zapoznajmy się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
 • wyróbmy kartę EKUZ (jeśli naszym celem podróży jest wyłącznie Europa),
 • zapoznajmy się z warunkami honorowania karty EKUZ,
 • dowiedzmy się o klimacie odwiedzanego kraju (dziennych temperaturach, niebezpiecznych owadach i zwierzętach) oraz obyczajach, miejscach, których nie należy zwiedzać, konfliktach i zamieszkach,
 • warto poradzić się lekarza na temat niezbędnych badań czy szczepień,
 • jeśli cierpimy na chorobę przewlekłą (np. astmę, cukrzycę, nadciśnienie) przed wyjazdem odwiedźmy specjalistę i uzyskajmy od niego zgodę na wyjazd,
 • spakujmy własną apteczkę,
 • przypomnijmy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • zapiszmy w telefonie obowiązujący w odwiedzanym kraju numer ratunkowy oraz numer do Centrum Alarmowego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiliśmy polisę,
 • nie zapomnijmy o dokumentach (można je skserować lub zeskanować i wysłać na swój adres mailowy).

Jaki pierwszy krok?

Racjonalne przygotowanie nie uchroni nas przed wpływem losu ale zdecydowanie ułatwi i usprawni nasze działanie. Jak postępować w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia? Zacznijmy od zorientowania się w sytuacji i ustalenia, czy mamy do czynienia z zagrożeniem życia. Jeśli tak, wówczas bezwzględnie przejdźmy do natychmiastowej eliminacji lub minimalizacji stanu zagrożenia. Tutaj przyda nam się wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy, znajomość numeru alarmowego. Pamiętajmy, ratując życie nie bójmy się prosić o pomoc. Łatwiej jest wspólnie działać i podejmować trudne decyzje. Gdy jednak wypadek nie zagraża życiu, mamy więcej czasu na przemyślenie każdego kroku, tak aby jego konsekwencje nie generowały niepotrzebnych kosztów.

Bez stresu z polisą

Jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie turystyczne, to zaoszczędziliśmy sobie wiele stresu. Polecamy zwłaszcza Compense Voyage, ponieważ zawiera ona warianty z pomocą prawną, finansową i wsparciem tłumacza, co niezwykle ułatwia kontakty z miejscowymi instytucjami. Jaka jest kolejność postępowania? Pierwsze co powinniśmy zrobić, to wykonać telefon do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela i zgłosić zdarzenie. Numer do centrum znajduje się zazwyczaj na polisie lub potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsultant naszego ubezpieczyciela wskaże nam kolejność postępowania oraz dostępne placówki, z których możemy bezpłatnie korzystać w ramach ochrony ubezpieczeniowej. Gdyby w pobliżu miejsca, w którym się znajdujemy nie była dostępna żadna, współpracująca z naszym ubezpieczycielem placówka medyczna, wówczas konsultant wyraża zgodę, abyśmy samodzielnie znaleźli pomoc lekarską. Następnie na podstawie oryginalnych faktur i rachunków możemy dochodzić zwrotu wydanych pieniędzy. Co istotne działajmy zawsze zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela, bowiem samodzielne wybory mogą okazać się podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Drożej bez polisy

Jeśli nie wykupiliśmy ubezpieczenia na wakacje, to pozostaje nam skorzystanie z karty EKUZ (wyłącznie na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Dzięki niej jesteśmy traktowani przez publiczną służbę zdrowia tak samo, jak obywatele kraju, w którym właśnie gościmy. Nie zawsze jednak jest to komfortowa sytuacja, bowiem większość państw stosuje tzw. współpłacenie, a więc procentowy udział pacjenta w kosztach leczenia (polecamy przeczytanie naszego artykułu na temat EKUZ). Oznacza to, że z pomocą rozwiązań unijnych i tak zapłacimy część kosztów z własnej kieszeni. W sytuacji, gdy nie posiadamy karty EKUZ lub gdy nie urlopujemy w państwie członkowskim jesteśmy zdani na zasobność własnych oszczędności. Koniecznie zapoznajmy się zatem przed wyjazdem z rozwiązaniami prawnymi, regulującymi funkcjonowanie służby zdrowia odwiedzanego kraju oraz wysokością kosztów leczenia. Miejmy świadomość, że dla podróżujących bywają one niebagatelnie wysokie.

 

Czytaj kolejny   

ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na wakacje, ubezpieczenie wakacyjne, ubezpieczenie na podróż, polisa turystyczna

Mam polisę – mogę wszystko!

Choć wykupienie właściwego ubezpieczenia podróżnego daje nam większe poczucie bezpieczeństwa, to jednak nie zwalnia nas z całkowitej beztroski. Podejmując ryzykowne decyzje podczas wyjazdu, musimy liczyć się z ich negatywnymi skutkami. Jednym z nich jest odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Dlaczego tak się dzieje? Umowy ubezpieczeniowe konstruowane są tak, aby zapobiec sytuacjom wyłudzeń oraz przejęciu odpowiedzialności przez ubezpieczyciela za zachowania skrajnie nierozsądne czy naiwne. Podróżujący powinien zatem, przed zakupem polisy turystycznej, zapoznać się z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Znajdzie tam informacje na temat wyłączeń, czyli sytuacji, w których towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania. W przypadku niejasności zapisów umowy ubezpieczeniowej można skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Oto przykłady zdarzeń, których skutki nie stanowią podstawy do wypłaty odszkodowania:

O jeden kieliszek za dużo…

Pan Sławek opalając się na leżaku, popijał wyśmienite włoskie wino. Po godzinie słonecznej kąpieli postanowił odpocząć. Nieszczęśliwie jednak wracając do pokoju hotelowego przewrócił się. Skutki upadku były fatalne. Pan Sławek złamał kość uda. Wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala. Na miejscu przeprowadzono rutynowe badania i wykonano operację. Ponieważ we Włoszech stosuje się zasadę tzw. współpłacenia, wystawiono Panu Sławkowi rachunek za karetkę i leczenie szpitalne. Pan Sławek przed urlopem wykupił dobrą polisę ubezpieczeniową, więc skontaktował się ze swoim ubezpieczycielem w sprawie zwrotu kosztów. Co się okazało? Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, ponieważ w dokumentacji szpitalnej znalazła się informacja o tym, że pacjent trafił do szpitala po spożyciu alkoholu. Miejmy świadomość, że w każdym przypadku ilość spożytego alkoholu ma decydujące znaczenie dla ubezpieczyciela, który szczegółowo analizuje wszelkie okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia.

Dzika plaża…

Pani Monika spędzała wakacje w Chorwacji. Podczas zwiedzania odkryła piękną dziką piaszczystą zatokę i postanowiła popływać. Wchodząc do morza nieszczęśliwie nadepnęła na niebezpieczną rybę Ostrosza drakona. Ukłucie kolcem jadowym spowodowało paraliż i silną reakcję alergiczną organizmu. Towarzysze Pani Moniki wezwali karetkę, która zabrała chorą do szpitala. Na miejscu podano Pani Monice lekarstwa i pozostawiono na jeden dzień w szpitalu na obserwację. Ponieważ w Chorwacji obowiązuje współudział pacjenta w kosztach leczenia, wystawiono Pani Monice rachunek za hospitalizację oraz lekarstwa. Pani Monika posiadała ubezpieczenie turystyczne ale ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów za leczenie. Dlaczego? Dzika plaża, jaką odkryła Pani Monika była plażą oznakowaną zakazem wstępu i kąpieli. Turystka kąpiąc się w zatoce złamała prawo. Szkoda powstała w wyniku działania niezgodnego z prawem kraju, jaki się odwiedza to kolejne uniwersalne wyłączenie umowy ubezpieczenia.

Zły stan zdrowia…

Pan Roman chorujący przewlekle na nadciśnienie, wyjechał na urlop do Egiptu. Podczas zwiedzania Białej Pustyni, w wyjątkowo upalny dzień, stan jego zdrowia pogorszył się. Po powrocie do hotelu, skorzystał z usług prywatnej kliniki. Pan Roman posiadał ubezpieczenie podróżne obejmujące opcję rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na „choroby przewlekłe”. Zwrócił się więc do ubezpieczyciela o zwrot wydanych pieniędzy. Niestety spotkał się z odmową. Z dokumentacji medycznej wynikało bowiem jasno, że stan zdrowia Pana Romana przed podróżą pogarszał się i wszelkie wyjazdy zagraniczne były przez jego lekarza przeciwwskazane.

Pamiętajmy!

Pamiętajmy, zawierając umowę ubezpieczenia, należy koniecznie zapoznać się z jej warunkami. Jeśli cierpimy na chorobę przewlekłą (np. astmę czy nadciśnienie) lub jeśli podczas wypoczynku będziemy aktywnie uprawiać sport, stosujmy się zawsze do wskazań. Na wycieczkach unikajmy niekonwencjonalnych metod leczenia, udziału w lokalnych zamieszkach, eksploracji miejsc zakazanych do zwiedzania. Nigdy nie pozostawiajmy bagażu bez opieki, zwłaszcza wypożyczonego sprzętu, bowiem ten nie podlega ochronie ubezpieczeniowej.

 

Czytaj kolejny   

ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na wakacje, ubezpieczenie wakacyjne, ubezpieczenie na podróż, polisa turystyczna

Czy ubezpieczenie z biura podróży wystarczy?

Minimum z minimum

Korzystając z oferty biura podróży, musimy mieć świadomość, że organizator wycieczki ma obowiązek ubezpieczyć nas na czas wyjazdu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ten nakłada na niego Ustawodawca, nie uściślając jednak zakresu i limitu ochrony ubezpieczeniowej. Co z tego wynika? Biuro podróży dokłada koszt obowiązkowego ubezpieczenia do kosztu wycieczki. Zatem, aby cena wakacji była konkurencyjna i zachęcająca, biuro minimalizuje wszelkie dodatkowe koszty. Nie trudno więc wyobrazić sobie, że dzieje się tak również w kwestii ubezpieczenia podróżujących. Wiele firm turystycznych ogranicza się bowiem do oferty podstawowego ubezpieczenia. Co to oznacza dla klienta?

Im mniejsze ubezpieczenie, tym większe ryzyko

Im mniejsze ubezpieczenie, tym większe ryzyko dodatkowych kosztów, jakie ponosi turysta. Może okazać się, że suma ubezpieczenia, czyli limit, do którego towarzystwo wypłaci odszkodowanie, nie pokryje wysokich kosztów leczenia. Resztę kwoty turysta będzie musiał pokryć z własnej kieszeni, bez prawa do roszczenia o zwrot wydanych pieniędzy.

Czego nie znajdziemy w polisie?

Przeciętne ubezpieczenie z biura podróży ma ograniczony do minimum zakres oferowanej ochrony. Oznacza to, że w jego pakiecie turysta nie znajdzie:

 • ubezpieczenia aktywności turystycznych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu,
 • ubezpieczenia transportu medycznego,
 • ubezpieczenia kosztów leczenia chorób przewlekłych (np. astmy, nadciśnienia),
 • ubezpieczenie kosztów leczenia osób powyżej 65 roku życia.

Klauzule niedozwolone

Zdarza się, że biura podróży zawierają w umowie wykluczenia odpowiedzialności za bagaż klienta. Jest to działanie niezgodne z prawem. Maksymalna granica odszkodowania dla klienta może jednak nie starczyć na pokrycie kosztów.

Sprawdźmy przed zakupem

Turysta korzystający z usług biura podróży powinien koniecznie zapoznać się z ofertą ubezpieczenia, jaką gwarantuje organizator wyjazdu. Przede wszystkim powinny zrobić to osoby z przewlekłymi schorzeniami, których objawy mogą zaostrzyć się przy zmianie klimatu oraz osoby po 65 roku życia. Sprawdzenie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) zalecamy również turystom aktywnie spędzającym czas wakacji.

Czy wystarczy?

Weryfikacja oferty ubezpieczeniowej, ze względu na ilość zdarzeń wykluczonych z odpowiedzialności ubezpieczyciela  oraz  minimalnych sum gwarancyjnych mocno rozczarowuje. Czy takie ubezpieczenie wystarczy, aby czuć się pewnie podczas urlopu? Większy spokój i kontrolę nad wydatkami zapewni nam renomowana polisa dla podróżujących. Jej koszt jest stosunkowo niewielki a zakres zdecydowanie szerszy.

 

Czytaj kolejny