Zarządcy nieruchomości

OC obowiązkowe

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 12 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 205, poz. 1359), dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych

Dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia o:

• rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa do regresu czyli dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę, będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność (bez dopłaty dodatkowej składki),

• ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego (z wyłączeniem osób z licencją zawodową) z zachowaniem prawa regresu do tych osób (rozszerzenie bezskładkowe; limit odpowiedzialności: 15.000 EUR).