Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

OC obowiązkowe

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1626), dodatkowo rozszerzony o:
- rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa do regresu,
- ochronę w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego.

Ubezpieczenia uzupełniające:

• czynności pośrednictwa kredytowego w związku z realizacją czynności zmierzających do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami,

• czynności zmierzające do zawarcia umów określonych w art. 180 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami, za pomocą innych osób, nie działających pod nadzorem Ubezpieczonego, w tym zwłaszcza innych przedsiębiorców lub pośredników w obrocie nieruchomościami,

• za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, najmem bądź użytkowaniem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa przez Ubezpieczonego.