Biura rachunkowe

OC obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC skonstruowane jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).

OC nadwyżkowe (dobrowolne ubezpieczenie uzupełniające)

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe jest niezbędnym dopełnieniem niskiej, wymaganej prawem sumy gwarancyjnej (równowartość tylko 10.000 Euro)

Kadry i Płace (dobrowolne ubezpieczenie uzupełniające)

rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w wyniku wykonywania działalności usługowej, która wykracza poza ramy ubezpieczenia obowiązkowego:
obliczania wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywania w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie,
obliczania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składania wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składania wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
obliczania kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenia korespondencji z organami egzekucyjnymi.
Nie zapomnij o swojej odpowiedzialności za obsługę kadr i płac – wybierz właściwą sumę gwarancyjną!

Podatki (dobrowolne ubezpieczenie uzupełniające)

Uwaga! – nie mylić z obowiązkowym ubezpieczeniem OC Doradców podatkowych!
rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w wyniku wykonywania działalności usługowej, która wykracza poza ramy ubezpieczenia obowiązkowego:
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
Nie zapomnij o swojej odpowiedzialności za czynności doradztwa podatkowego – wybierz właściwą sumę gwarancyjną!

Dodatkowe rozszerzenia ochrony

odpowiedzialność za podwykonawców
następstwa zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentacji

Zniżki składki

dla członków oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
z tytułu kontynuacji ubezpieczenia,
za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (niezależnie od zmiany ubezpieczyciela),
promocyjna zniżka dla nowych Klientów przystępujących do ubezpieczenia.